صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله هیأت منصفه

مقاله هیأت منصفه

دانلود مقاله هیأت منصفه

مقدمه
بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

فهرست مطالب
مقدمه
دفتر نخست
جایگاه هیات منصفه
بخش اول
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
پیش گفتار
گفتار اول
تعریف و ماهیت هیات منصفه
گفتار دوم:
سیر قانونی هیات منصفه در ایران
الف- قبل از انقلاب اسلامی
ب – پس از انقلاب اسلامی
گفتار سوم:
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
بررسی
گفتار چهارم
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
پیشنهادها
منابع و ماخذ
بخش دوم
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
پیش گفتار
قضاوت شورایی در اسلام
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه
نتیجه گیری
بخش سوم
مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان
پیش گفتار
گفتار اول- قضا و هیات منصفه
گفتار دوم
پیشینه تاریخی هیات منصفه
گفتار سوم
ساختار هیات منصفه فعلی در ایران
گفتار چهارم
ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان
چکیده
۱-مقدمه
۲- شرایط عضویت
۳-موانع عضویت
۳-۱-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری
۳-۲-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی
۴-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی
۵-جرح و انفصال اعضا
۵-۱-اسباب جرح
۵-۲- طرق اعمال حق جرح
۵-۲-۱-جرح به دلیل معین
۵-۲-۲-جرح مطلق
۵-۲-۳-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By)
اعضا
۶- نحوه انتخاب اعضا
۷- نتیجه گیری
گفتار پنجم
دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه
الف) دلایل موافقان:
ب) دلایل مخالفان:
نارسایی های هیات منصفه در ایران
نتیجه گیری
دفتر دوم
جرائم مطبوعاتی
جرایم مطبوعاتی
مقدمه
بخش اول و مسائل ماهوی
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
بند اول: تعریف مطبوعات
بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی
بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم:
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات
۱-افترا از طریق مطبوعات
۲-توهین مطبوعاتی:
۳-تهدید از طریق مطبوعات
بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی
۱- افشای اسرار دولتی و نظامی:
۲-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
۳- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی:
۴- انتشار مطالب و صور منافی عفت
۵- جرایم دیگر
گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
بند اول- مسئولیت مدنی
۱- حق پاسخگویی
۲-دعوای جبران خسارت
بند دوم- مسئولیت کیفری
بخش دوم- مسائل پزشکی
گفتاراول- مرجع رسیدگی
بند اول- قواعد کلی صلاحیت
بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی
۱-دادگاه های نظامی
۲-دادگاه های انقلاب
۳- دادگاه ویژه روحانیت
گفتار دوم- آیین رسیدگی
بند اول- علنی رسیدگی


تعداد صفحات : 226 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود