صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبول‌های سرم (رشته تربیت بدنی)

مقاله تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبول‌های سرم (رشته تربیت بدنی)

دانلود مقاله تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبول‌های سرم (رشته تربیت بدنی)

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور ۲۸ دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) ۱۴ = n  ، وزن = ۸/۹ ± ۲/۶۸ کیلوگـــرم ، سن = ۱۶/۱± ۵/۱۹ سال و زمان تمرین = ۳۰ : ۷ دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( ۱۴ = n  ، وزن = ۴/۸ ± ۸/۶۳ کیلوگرم ، سن =   ۲۴/۱±. ۸/۱۹ سال و زمان تمرین ± ۳۰ : ۱۶ دقیقه ) . آزمودنیها به مدت ۲ ماه ( ۱۶ جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( ۰۰۶/۰=P ) و پس آزمون ( ۰۰۰۱/۰= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( ۰۰۰۱/۰ =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.
کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 فهرست مطالب
فصل اول- طرح پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲٫ بیان مساله
۱-۳٫ ضرورت پژوهش
۱-۴٫ هدفهای پژوهش
۱-۴-۱٫ هدف کلی
۱-۴-۲٫ هدفهای ویژه
۱-۵ . فرضیه های پژوهش
۱-۶ . محدودیتهای پژوهش
۱-۶-۱٫ محدودیتهای محقق خواسته
۱-۶-۲٫ محدودیتهای خارج از کنترل محقق
۱-۷٫ تعریف واژه های عملیاتی
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ مبانی نظری
۲-۲-۱٫ تعریف دستگاه ایمنی
۲-۲-۲٫ نمای کلی دستگاه ایمنی
۲-۲-۳٫ وظایف دستگاه ایمنی
۲-۲-۴٫ ایمونوگلوبولین و آنتی بادی
۲-۲-۵٫ تغذیه و دستگاه ایمنی
۲-۲-۶٫ تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول
۲-۲-۷٫ ایمنی ذاتی و اکتسابی
۲-۲-۸٫ انواع ایمنی اکتسابی
۲-۲-۹٫ عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی
۲-۲-۱۰٫ سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی
فوقانی ورزشکاران
۲-۲-۱۱٫ ریتم شبانه روزی
۲-۲-۱۲٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون
۲-۲-۱۳٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون
۲-۲-۱۴٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول
۲-۲-۱۵٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول
۲-۳٫ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱٫ پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها
۲-۳-۲٫ پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید
۲-۳-۳٫ پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول
۲-۳-۴٫ پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و
کوتاه مدت شدید
۲-۴٫ نتیجه گیری
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲ . روش پژوهش
۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری
۳-۳-۱٫ متغیر مستقل
۳-۳-۲٫ متغیرهای وابسته
۳-۴٫ روشهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱٫ وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها
۳-۴-۲٫ روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی
۳-۴-۳٫ روش اجرای پروتکل پژوهش
۳-۵٫ روش سنجش متغیرهای وابسته
۳-۶٫ روش آماری
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۴-۳٫ آزمون فرضیه های پژوهش
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول
۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم
۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم
۴-۳-۵٫ آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه
۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری
۵-۳-۱٫ بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها
۵-۳-۲٫ بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول
۵-۴٫ نتیجه گیری
۵-۵٫ پیشنهادها
منابع
پیوستها
پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی
اطلاعیه تحقیق ورزشی
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر
روش اندازه گیری متغیرهای وابسته
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی


تعداد صفحات : 116 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,