صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان

مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان

مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران زن مقطع متوسط شهرستان نهاوند در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران مقطع متوسط شهرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی (۳۰) نفر از ایشان انتخاب گردید. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و خلاقیت تورنس بود. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های این پژوهش که به کمک نرم افزار spss صورت پذیرفته است، از ضریب آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران زن مقطع متوسط شهرستان نهاوند  در سطح خطای (۰٫۰۵) رابطه معنی دار مستقیمی وجود دارد.  
واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، خلاقیت، نوآوری  

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت مسئله
هدف پژوهش 
فرضیه پژوهش 
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
فرهنگ سازمانی 
مفهوم فرهنگ
تعریف فرهنگ
ویژگیهای فرهنگ
تعریف سازمان
مفهوم  و تعریف فرهنگ سازمانی
ویژگیهای فرهنگ سازمانی
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی
فرآیند تداوم فرهنگ سازمانی
فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی
خلاقیت
مفهوم خلاقیت
عوامل مؤثر در خلاقیت
مکانیزم  خلاقیت و نقش تمرکز در آن
شیوه های آموزش خلاقیت
نقش محیط در پرورش خلاقیت
موانع  پرورش خلاقیت
تکنیک های پرورش خلاقیت
تئوری های نظری  خلاقیت
پیشینه مطالعاتی
خارجی
داخلی
فصل سوم: ابزار و روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش تحقیق
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد 
پرسشنامه خلاقیت  تورنس
شیوه جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیلمقدمه
آمار توصیفی
محاسبات آمار استنباطی
فرضیه پژوهش  
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
فرضیه پژوهش 
محدودیت ها
پیشنهاداها
منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه فرهنگ سازمانی  هافستد
آزمون سنجش خلاقیت تورنس
پاسخنامه خلاقیت تورنس

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 90 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود