صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی مقاله پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل خرید پرسشنامه خلاقیت هیجانی پرسشنامه هوش هیجانی پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ پرسشنامه هوش هیجانی شوت پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز پرسشنامه تنظیم هیجانی پرسشنامه هوش هیجانی بار اون پرسشنامه سنجش هوش هیجانی

Inventory emotional creativity

 

پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:
این پرسشنامه یک مقایس مداد – کاغذی است که بر گزارش خود افراد مبتنی است. این ابزار به عنوان بخشی از مقاله کارشناسی ارشد توماس در سال ۱۹۸۹ طراحی و اجرا شد و طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ توسط آوریل و همکارانش مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در چهارمین بازنگری، تغییرات و تحلیل عوامل بر روی این پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهایی در سال ۱۹۹۹ توسط آن‌ها به اجرا در آمد (آوریل، ۱۹۹۹). این ابزار چهار بعد خلاقیت­ هیجانی یعنی «آمادگی»، «نوآوری»، «کارآیی» و «اصالت» را اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار دارای سی عبارت اصلی شامل ۷ عبارت برای آمادگی، ۱۴ عبارت برای نوآوری، ۵ عبارت برای کارآیی و ۴ عبارت برای اصالت می‌باشد. چهار ملاک مزبور در چارچوب سه خرده مقیاس آمادگی، نوآوری، اثربخشی در آزمون خلاقیت هیجانی سنجیده می‌شود. این مقیاس صرفاً برای اهداف غربالگری در زمینه خلاقیت هیجانی طراحی گردیده است. استفاده از این ابزار در ایران برای اولین بار توسط قدیری نژادیان(۱۳۸۱) صورت گرفته که با توجه به تفاوت های فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار انجام داده است که به شرح زیر می باشد:
عامل «نوآوری» دارای ۸ عبارت، عامل «آمادگی» دارای ۶ عبارت، عامل«اصالت» دارای ۹ عبارت و عامل «کارایی» دارای ۷ عبارت می باشد.
در سیاهه خلاقیت هیجانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته برای روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی چرخش متمایل نشان دادند که سه بعد این سازه به وضوح قابل تشخیص است. اولین بعد «آمادگی هیجانی» را نشان می‌دهد. دومین بعد، «توانایی واکنش نشان دادن» را به روش جدید نشان می دهد و سومین بعد ترکیبی از «کارایی» و «اصالت» را نشان می دهد.
قدیری نژادیان (۱۳۸۱) نیز با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران، روایی این سازه را اندازه گیری کرد. او با انجام تحلیل عاملی بر روی مواد آن با استفاده از روش متمایل، تغییراتی را در ابزار مذکور انجام داد. او «روایی سازه» خلاقیت هیجانی را از طریق محاسبه ضریب پیرسون میان مواد آزمون با عوامل هر ماده بدست آورد که همبستگی تناسبی میان داده های مذکور انجام داد. که به طور میانگین حدود ۵/۰ بود. جهت مطالعه ضریب اعتبار آزمون، گاتبزاهی و آوریل (۱۹۹۶)، طی دو مطالعه بر روی دانشجویان روانشناسی با استفاده از سیاهه خلاقیت هیجانی دریافتند که این ابزار همسانی درونی بالایی دارد. قدیری نژادیان (۱۳۸۱) با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران اعتبار این سازه را اندازه گیری کرد. همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل ۰/۵۲ بود). در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ در گروه دختران دانشجوی ورزشکار برابر با ۰/۶۸ و در گروه دختران دانشجوی غیرورزشکار برابر با ۰/۶۵ بود. در این پژوهش نیز پایایی کل آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۳۹ به دست آمد.


تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل :

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود