صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  دانلود مقاله اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

دانلود مقاله اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

دانلود تحقیق و مقالات رشته جغرافیا با عنوان دانلود مقاله اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۷۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


چکیده :
رساله حاضر که تحت عنوان اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی : حوضه بجنورد) به اتمام رسیده است، براساس تحلیل منابع موجود ، بازدیدهای مکرر از منطقه و برخی از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته و در هشت فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی – توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .

در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت – مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .

در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه ها ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)، تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.

در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است .

در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید .

در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری ۱۳۸۵ – ۱۳۳۵ مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق ۱۴۸۵ (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .

در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

پیشگفتار:
از آنجائیکه شهر نشینی و توسعه شهری، یکی از عمده ترین تحولات زمانهای قدیمی وعصر جدید ، در عصر حاضر است و استان خراسان شمالی یکی از استانهای جدا شده از استان خراسان بزرگ در شمال شرق کشور ،کوهستانی بودن و واقع شدن در مرکز این استان، در دشت تکتونیکی ، سیلابی ،در طی سالهای گذشته مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیاری این استان ، خصوصاً شهر بجنورد را به دفعات متعدد دچار خسارت کرده است . وقوع حوادث ناگوار زیادی از جمله سیل ،زمین لغزه ، زمین لرزه ، خشکسالی ،ریزش سنگ و فرونشینی ژئومورفولوژیکی ، طوفان و پیشروی بیابان ، آن را تهدید کرده و می کند . به منظور شناخت و شناسایی مخاطرات فوق در حوضه بجنورد که اثرات شگرفی در توسعه شهری و محیط انسانی داشته و آن را تهدید می کند ، اقدام به انتخاب موضوع گردید ، تا بتوان از این طریق در راستای خدمت به بخشی از کشور اقدامی شده باشد . با توجه به نوپا بودن استان و کافی نبودن بسیاری از اطلاعات و داده های محیطی و آزمایشگاهی جهت مطالعه ،کوشش شده است، از مدارک موجود ،تحلیل های دقیق و علمی همزمان یا بازدیدهای مکرر از حوضه انجام گیرد . که حاصل آن به صورت مجموعه حاضر ارائه می گردد این مجموعه شامل هشت فصل مختلف است و در تقسیم بندی فصلهای این پژوهش کوشش به عمل آمده ، ضمن طرح و تحلیل موضوع هر فصل ، رابطه منطقی بین فصلهای مختلف ایجاد شود که در نهایت به نتیجه گیری کلی انجامیده است .

این پژوهش با ۱۱۸ جدول ، ۱۴ نمودار و ۱۷۵ شکل ( تصویر ، نقشه و تصاویر ماهواره‌ای ) که توسط نگارنده تهیه و تنظیم شده است ارائه گردیده است

امید است این مجموعه پژوهشی، در رابطه با شناخت مخاطرات محیطی موجود در این حوضه و مناطق پر مخاطره از استان ، توسعه شهری پایدار را در این حوضه داشته باشیم وبتواند بخشی از نیازهای برنامه ریزان و مدیران محیط طبیعی را فراهم نماید . مید است ظمن استفاده چنانچه نواقصی درکار دیده شد اینجانب یادآور شده تا رفع گردد .

فهرست عناوین
عنوان
چکیده : ۱
مقدمه : ۳
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
۱-۱ چگونگی انتخاب موضوع تحقیق ۵
۱-۲ معرفی محدوده مورد مطالعه ۵
۱-۳ بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ پرسشهای تحقیق ۱۱
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۶ اهداف تحقیق ۱۱
۱ -۷ پیشینه تحقیق ۱۲
۱-۷-۱در سطح جهانی ۱۲
۱-۷-۲ در سطح ملی ۱۲
۱-۷-۳ در سطح منطقه مورد مطالعه ۱۳
۱-۸ استفاده کنندگان از تحقیق ۱۴
۱-۹ متدولوژی پژوهش ۱۴
۱-۹-۱ روش تحلیل ۱۴
۱-۹-۲ روش تحقیق ۱۴
فصل دوم : داده های ساختمانی
۲-۱واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران ۲۱
۲-۱-۱- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: ۲۲
۲-۲تاریخچه چینه ای کپه داغ: ۲۳
۲-۲-۱ زمین ساخت کپه داغ : ۲۴
۲-۲-۲ زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد
۲-۲-۲-۱ سازند شمشک یا کشف رود
۲-۲-۲-۲ سازند چمن بید یا دلیچای
۲-۲-۲-۳ سازتند مزدوران
۲-۲-۲-۴ سازند کرتاسه
۲-۲-۲-۵ سازند شوریجه
۲-۲-۲-۶ سازند تیرگان
۲-۲-۲-۷ سازند سرچشمه
۲-۲-۸ سازند سنگانه
۲-۲-۲-۹ نهشته های نئوژن
۲-۲-۲-۱۰ سازند کواترنری
۲-۴ گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت ۳۷
۲-۵-۱-۱زون گسلی قوچان- رباط ۴۰
۲-۵-۱-۲زون گسلی شمال شرق بجنورد ۴۰
۲-۵-۱-۳ گسله غربی شیخ ۴۰
۲-۵-۱-۴ زون گسلی آشخانه ۴۱
۲-۵-۱-۵ گسله دنقوز داغ ۴۱
۲-۵-۱-۶ گسله رباط قره بیل ۴۱
۲-۵-۱-۷ گسله میامی ۴۱
۲-۵-۱-۸ گسله جاجرم ۴۱
۲-۵-۱-۹ گسله قلی ۴۱
۲-۵-۱-۱۰ گسله نابیا ۴۱
۲-۵-۱-۱۱ گسله سوقا ۴۲
۲-۵- ۱-۱۲ گسله مراوه تپه ۴۲
۲-۵- ۱-۱۳ گسله تکل کوه ۴۲
۲-۵-۱-۱۴ گسله قورخود ۴۲
۲-۵ -۲لرزه ساخت استان خراسان شمالی ۴۲
۲-۵-۲-۱ قابلیت لرزه خیزی ۴۳
۲-۵-۲-۲ پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ ۴۳
۲-۵-۲-۳ پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ ۴۴
۲-۵-۲-۴ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی ۴۴
۵-۲-۲-۵ قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه ۴۵
۲-۵-۲-۶ ژرفای لرزه ها ۴۵
۲-۶ گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد ۴۶
۲-۶-۱گسل های تراستی و واژگونه ۴۶
۲-۶-۱-۱ گسل فیروزه ۴۶
۲-۶-۱-۲ گسل ارکان ۴۷
۲-۶-۱-۳ گسل حصار ۴۷
۲-۶-۱-۴ گسل چهار خروار ۴۷
۲-۶-۱-۵ گسل آبچور ۴۸
۲-۶-۲ گسل واژگونه
۲-۶-۲-۱ گسل های واژگونه قره قوزی ۴۸
۲-۶-۲-۲ گسل واژگونه باباامان ۴۸
۲-۶-۳ گسل های راستالغز ۴۹
۲-۶-۳-۱ زون گسلی شمال خاوری بجنورد ۴۹
۲-۶-۳-۲گسل چوکانلو ۵۰
۲-۶-۴ گسل های عادی ۵۱
۲-۷ کلیات ساختاری ۵۱
۲-۷-۱ چین ها ۵۱
۲-۷-۲ ویژگیهای هندسی ساختارهای چین ۵۲
۲-۷-۲-۱ مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش ۵۴
فصل سوم : اقلیم – ژئومورفولوژی
۳-۱ مقدمه ۵۸
۳-۲- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : ۵۸
۳-۳-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: ۵۹
۳-۲-۱ توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : ۵۹
۳-۲-۲- توده های مدیترانه ای : ۵۹
۳-۲-۳- توده های شمالی و غربی : ۵۹
۳-۲-۴ توده های اقیانوس هند
۳-۲-۵- توده های صحرایی : ۵۹
۳-۴ : بارش ۵۹
۳-۴-۱ : بارندگی حداکثر ۲۴ ساعته ۶۲
۳-۴-۲- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : ۶۲
۳-۵- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : ۶۳
۳-۶- تعداد روزهای یخبندان : ۶۶
۳-۷ باد : ۶۸
۳-۷-۱ : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری ۶۹
۳-۸ : تبخیر : ۷۱
۳-۹: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد ۷۳
۳-۹-۲- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن ۷۳
۳-۹-۳- اقلیم نمای آمبرژه : ۷۳
۳-۱۰ : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : ۷۴
۳-۱۰-۱- شواهد اقلیمی گذشته : ۷۴
۳-۱۰-۲- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : ۷۵
۳-۱۰-۳ اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : ۷۷
فصل چهارم : نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری
۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲ رودخانه باباامان ۸۲
۴-۳ ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد ۸۲
۴-۴ تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل ۸۳
۴-۴-۱ تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز ۸۳
۴-۵ سیل گیری شهرها ۸۴
۴-۶ عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن ۸۵
۴-۷ بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد ۸۶
۴– ۷ – ۱ ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد ۸۶
۴-۷-۱-۱ شاخصه های شکل حوضه ۷۸
۴-۷-۱-۲ رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه ۸۸
۴-۷-۱-۴ توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه ۸۹
۴-۷-۲رژیم آبدهی رودخانه فیروزه ۹۷
۴-۷-۲-۱ آبدهی سالانه ۹۷
۴-۷-۲-۲ برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف ۹۹
۴-۷-۳- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای ۱۰۰
۴-۷-۴ آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی ۱۰۲
۴-۷-۵ آبدهی ماهانه ۱۰۳
۴-۷-۶ آبدهی روزانه ۱۰۴
۴-۷-۷ سیلاب ۱۰۶
۴-۷-۷-۱ بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی ۱۰۶
۴-۷-۸ رسوب ۱۰۷
۴-۷-۸-۲ آمار و اطلاعات موجود ۱۰۸
۴-۷-۸-۳ رابطه دبی رسوب و دبی جریان ۱۰۸
۴-۷-۸-۴ بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر ۱۰۸
۴-۸ بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد ۱۰۹
۴-۸-۱ کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد ۱۱۰
۴-۹برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد ۱۱۲
۴-۹-۱ برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری ۱۱۳
۴-۱۰ بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد ۱۱۴
۴-۱۰-۱ سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه ۱۱۶
۴-۱۰-۲ رسوب ۱۲۳
۴-۱۰-۲-۱ برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری ۱۲۳
فصل پنجم : قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد
۵-۱ مقدمه ۱۳۰
۵-۲ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد ۱۳۰
۵-۲-۱ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی ۱۳۰

۵-۲-۱-۱ سنگهای رسوبی حوضه بجنورد ۱۳۱
۵-۲-۲ واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد ۱۳۹
۵-۲-۲-۱ واحد Qt1 133
۵-۲-۲-۲ واحد Qt2 133
۵-۲-۲-۳ واحد Qa1 133
۵-۲-۲-۴ واحد QL 133
۵-۲-۲-۵ واحد Qc 133
۵-۳ بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد ۱۳۴
۵-۳-۱ ویژگیهای واحدهای غیرسنگی ۱۳۴
۵-۳-۱-۱ شاخص های مهندسی واحد Qt2 134
۵-۳-۱-۲ شاخص مهندسی واحد Qa1 135
۵-۳-۱-۳ شاخص های مهندسی واحد Qc 136
۵-۳ -۲ ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد ۱۳۷
۵-۳-۲-۱ ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه ۱۳۸
۵-۳-۲-۲ ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد ۱۳۹
۵-۳-۲-۳ بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : ۱۴۰
۵-۴ خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : ۱۴۱
۵-۵ مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد ۱۴۳
۵-۵-۱ سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد ۱۴۴
۵-۵-۲ سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری ۱۴۴
۵- ۶ ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۴۶
۵- ۷ ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد ۱۵۰
۵-۷-۱ پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک ۱۵۰
۵-۷-۲ نتایج بدست آمده از محاسبات نشست ۱۵۱
۵-۸ بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۵۲
۵-۸ -۱ ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد ۱۵۴
۵-۸-۲ زلزله ورودی ۱۵۴
۵-۸-۳ بررسی استعداد روانگرایی ۱۵۴
۵-۸-۴ داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی ۱۵۶
۵-۸-۵ محاسبه فاکتور عمق ۱۵۷
۵-۸-۶ ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه ۱۵۷
فصل ششم : قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد
۶-۱ تکامل تکتونیکی ۱۶۵
۶-۱-۱ تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۶۵
۶-۲ گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد ۱۶۶
۶-۲-۱ انواع گسله ها ۱۶۶
۶-۲-۲ گسلش (گسل خوردگی): ۱۶۷
۶-۲-۳ گسله های فشارشی ۱۶۷
۶-۲-۴ گسلهای راستالغز: ۱۷۲
۶-۲-۵ مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: ۱۷۵
۶-۳ نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: ۱۷۸
۶-۳-۱ مفهوم علم نئوتکتونیک: ۱۷۸
۶-۳-۲ علائم و شاخص های زمین شناسی: ۱۷۸
۶-۳-۳ شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی ۱۷۹
۶-۳-۴ تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت ۱۸۰
۶-۳-۵ نشانگرهای باستان شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۶ نشانگرهای تاریخی: ۱۸۱
۶-۳-۷ نشانگرهای زلزله شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۸ نشانگرهای ژئودزی: ۱۸۱
۶-۳-۹ علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۸۱
۶-۳-۱۰ راستای عمومی تنش : ۱۸۸
۶-۳-۱۱ تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: ۱۸۸
۶-۳-۱۲ سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۳جهت گیری چین خوردگی ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۴ نتیجه‌گیری ۱۹۰
۶-۴ بررسی های لرزه زمین ساختی ۱۹۰
۶-۴-۱ لرزه‌خیزی ایران: ۱۹۰
۶-۴-۲ لرزه خیزی کپه داغ ۱۹۱
۶-۴-۳ ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: ۱۹۲
۶-۴-۳-۱ تقسیم بندی بربریان (۱۹۷۶): ۱۹۳
۶-۴-۳-۲ تقسیم‌بندی نوروزی (۱۹۷۶): (شکل ۶-۴۴) ۱۹۳
۶-۴-۳-۳ تقسیم بندی نوگل سادات (۱۹۹۳
۶-۴-۳-۴ پورکرمانی و اسدی (۱۳۷۴) ۱۹۳
۶-۴-۴ تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد ۱۹۴
۶-۴-۴-۱ زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: ۱۹۴
۶-۴-۴-۲ زمین لرزه‌های قرن بیستم ۱۹۵
۶-۴-۵ تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: ۱۹۶
۶-۶-۴ بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: ۱۹۷
۶-۴-۷ویژگی های آماری داده های لرزه ای ۱۹۷
۶-۴ -۸ توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: ۱۹۷
۶-۴-۹ توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: ۱۹۸
۶-۴-۱۰ ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: ۱۹۸
۶-۴-۱۱ روابط آماری داده های لرزه ای: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۱ رابطه فراوانی- سال: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۲ فراوانی – بزرگا: ۲۰۲
۶-۴-۱۱-۳ فراوانی – عمق کانونی: ۲۰۳
۶-۴-۱۱-۴ رابطه بزرگای Ms وmb 203
۶-۴-۱۱-۵ تعیین حد آستانه: ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۶ برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۷ برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 205
۶-۴-۱۱-۸ برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۹ برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۱۰ برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها ۲۰۶
فصل هفتم : روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک
۷-۱ مقدمه : ۲۱۱
۷-۲ : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد ۲۱۱
۷-۲-۱ شهر قدیم بجنورد ۲۱۲
۷-۲-۲ بجنورد امروز ۲۱۴
۷-۳ بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری ۲۱۸
۷-۳-۱ مقدمه ۲۱۸
۷-۳-۲ تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید ۲۱۹
۷-۳-۳ تحولات جمعیت شهر بجنورد ۲۲۲
۷-۳-۴ مهاجرت ۲۲۳
۷-۳-۵ برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی ۲۲۵
۷-۴ روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد ۲۲۸
۷-۴-۱ تحولات و کاربری اراضی شهری ۲۲۸
۷-۴-۲ مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته ۲۲۹
۷-۴-۳ جهات توسعه
۷-۴-۴ ویژگیهای کالبدی
۷-۵ توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد
۷-۵-۱ طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری
۷-۵-۲ بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز
۷-۵-۲-۱ رطوبت خاک
۷-۵-۲-۲ بافت خاک ۲۴۰
۷-۵-۲-۳ استحکام برشی ۲۴۰
۷-۵-۲-۴ میزان کربنات کلسیم موجود در خاک ۲۴۱
۷-۶ نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی ۲۴۱
۷-۶-۱ نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی ۲۴۱
۷-۶-۲طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد ۲۴۲
۷-۶-۳ تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد ۲۴۳
فصل هشتم: نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS
۸-۱ نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری ۲۵۰
۸-۲ نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد ۲۵۱
۸-۳ نقشه شیب (Slope map) 252
۸-۴ نقشه جهت شیب ۲۵۴
۸-۵ نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد ۲۵۶
۸-۶ لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر ۲۵۷
۸-۷ لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر ۲۵۷
۸-۸ ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۹ نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۱۰ نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد ۲۶۰
۸-۱۱نتیجه گیری نهائی ۲۶۱
۸-۱۲ ارزیابی و اثبات فرضیات
۸-۱۳ راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد


تعداد صفحات : 275 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود