صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله خشونت خانگی علیه زنان

Article domestic violence against women

دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان

مقدمه
در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , ‏اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی‎ ‎یک آسیب ‏جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و ‏فکری همچنان در جامعه خودنمائی‎ ‎می کند. این نوع ‏خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . ‏همسرآزاری فراتر از‎ ‎مرزهای طبقاتی و نژادی است. ‏خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به ‏وقوع می‎ ‎پیوندد. این واقعیت که زنان ,آسیب دیده ‏خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده‎ ‎بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی ‏رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد‎ . ‎اگرچه ‏پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع ‏است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر‎ ‎و از نظر‎ ‎فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت ‏خشونت علیه زنان بیشتر و‎ ‎پیامدهای آن نیزافزون ‏تر می شود‎ .  ‎در حدود سه دهه است که خشونت ‏خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است . ‏خشونت‎ ‎خانگی‎   ‎در بررسی حاضر مختص به خشونت ‏شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است .  در این ‏تحقیق‎ ‎مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . ‏همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل‎ )‎همسر) ‏در هر نوع رابطه نزدیک و صمیمی , خشونت در ‏خانواده و خشونت علیه همسر است‎ . ‎همسرآزاری‎ ‎می ‏تواند اشکال گوناگون بدنی , کلامی , عاطفی , ‏روانی , جنسی و اقتصادی داشته‎ ‎باشد . در روابط‎ ‎زناشوئی سوﺀ رفتار با همسر مشکلی جدی است که می ‏تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی‎ ‎و روانی خانواده ‏داشته باشد. ‏‎   ‎
طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت ‏جهانی‎( word health organization )  ‎‏ (۱۹۹۷) از هر سه زن یک ‏زن در‎ ‎طول زندگی‎  ‎خود مورد خشونت خانگی واقع می ‏شود . حدود یک چهارم از زنان آمریکائی در طول ۱۲‏‎ ‎ماه , حداقل یک بار مورد ضرب وشتم شدید ‏همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های ‏مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود ‏و با بررسی‎ ‎پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این ‏مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه ‏به گسترش‎ ‎حضور زنان ‏‎  ‎در صحنه های فرهنگی ، ‏اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ‏‏( رشته‎ ‎مطالعات‎  ‎زنان) بحث های مربوط به ‏همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و مقاله ‏های‎ ‎دانشجوئی وحتی به شکل طرح ملی دنبال می شود ‏و از شکل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد‎ ‎زیادی خارج‎ ‎شده است . هر چند که خشونت خانگی در ‏خانواده ها امری نهانی است و موارد شکایت از‎ ‎پدیده‎ ‎همسرآزاری بسیار کمتر از موارد واقعی است ‏و در اکثر موارد زنان به دلیل حفظ‎ ‎کانون و شان‎  ‎خانواده خشونت خانگی را پنهان می کنند‎  . ‎
در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی ‏سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در تعریف‎ ‎خشونت آمده است ‏‏: ( هر گونه رفار خشونت آمیزی که بر اساس جنسیت ‏انجام می شود و نتیجه‎ ‎احتمالی آن آزار جسمی ، ‏جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد که ‏این رفتارها شامل‎ ‎تهدید به اعمالی از قبیل ‏زورگوئی یا محدود کردن خودسرانه دیگران از آزادی ‏‏– چه در عرصه عمومی و چه‎ ‎در عرصه خصوصی است ( ‏جرم شناسی خشونت خانگی).‏

فهرست مطالب
مقدمه
ضرورت و اهمیت مساله
روش تحقیق
واحد آماری
نتایج کلی حاصل از پژوهش ها
علل بروز خشونت خانگی
سوالات تحقیق
یافته های تحقیق
منابع و مآخذ


تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,