صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه
الف – تعریف رشد
ب – تعریف توسعه
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
الف- توسعه سرمایه داری
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان
فصل سوم : تئوری توسعه اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان
الف – آدام اسمیت
ب – جان استوارت میل
ج – کارل مارکس
د- آرتور لوئیس
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی
ج – رفاه اجتماعی
د – شاخص‌های اجتماعی
بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی
فصل اول : مبانی خداشناسی
الف – علت پیروزی دنیاگرایی
۱- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه
۲- خشونت‌های کلیسا
ب – راه حل غرب برای نجات دین
۱- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی
۲- فلسفه دئیسم یا خداشناسی طبیعی
فصل دوم : مبانی انسان شناسی
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان
ب – فرد گرایی فلسفی
۱- تجربه گرایی
۲- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی)
فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست)
ب- ناسیونالیسم
ج – مساوات گرایی
د- آزادی
فصل چهارم : مبانی اقتصادی
الف- مالکیت خصوصی
ب – آزادی اقتصادی
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد
د – مسئله توزیع
نتیجه
فهرست منابع


تعداد صفحات : 74 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,