صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز مقاله کارورزی پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پتروشیمی گزارش کارآموزی برق در پتروشیمی گزارش کارآموزی پتروشیمی اصفهان گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام گزارش کارآموزی پتروشیمی تبریز

Internship report describes the process of vinyl acetate in petroleum

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی
فهرست مطالب
۱ پتروشیمی اراک در یک نگاه                          ۷
۲ ساختار و نمودار سازمانی                            ۱۲
۳ واحدهای مجتمع                            ۱۳
۴ معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک                              ۱۴
۵ کنترل اقلام ورودی                                                     ۱۹
۶ شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات   ۲۲
۷ کنترل ورودیها                                                       ۲۳
۸ شرح پروسس ۲۸
واکنش ( بخش ۱۰) ۲۸
بخش CO2 زدائی ( بخش ۲۰)        ۴۵
اساس پروسس ۴۵
شستشو دادن با آب و پرچ کردن ۴۶
جاذب CO247
غربال کننده CO248
صافی کربنات ۲۰۰۷-F-3149
تزریق مواد ضد کف ۴۹
مخزن آماده سازی و پساب کربنات  ۵۰
تانک ذخیره کربنات ۲۰۰۲-TK-3150
تقطیر ( بخش ۳۰) ۵۰
ستون آزئوترییک ۳۰۰۲-T-3150
ستون جریان جانبی ۳۰۰۲-T-3155
ستون اتیل استات ۳۰۰۲-T-3156
ستون آبگیری ۳۰۰۴-T-3157
ستون عریان کننده آب ۳۰۰۵-T-3159
ستون مواد سبک ۳۰۰۶-T-3160
ستون ونیل استات ۳۰۰۷-T-3161
غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا ۶۲
سیستم ممانعت کننده ۶۴
سیستم تخلیه ۶۵
انبار ذخیره میانی ( بخش ۴۰)۶۵
انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش ۵۰) ۶۶
سیستم مشعل گاز (بخش ۶۰)۶۷
بخار و سیستم کندانس ( بخش ۷۰) ۶۷
واحد Utilities ( بخش ۸۰) ۶۸
۹ پیوست ۱ (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )۶۹
۱۰ پیوست ۲ (مواد شیمیایی خطرناک واحد ) ۷۸
۱۱ پیوست ۳ ( علائم اختصاری مواد در واحد VA) 107
دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی
کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات
شرح مختصر فرآیند
دراین قسمت ها ورودی و خروجی های هر واحد به اختصار شرح داده
می شود۰
ناحیه ۱بهره برداری:
کارخانه الفین :خوراک این کارخانه نفتای سبک و سنگین بوده که پس از انجام فرایندهای کراکینگ۰هیدروژناسیون و جدا سازی  نهایتا محصولات اتیلن ۰پروپیلن ۰هیدروژن ۰برشC4.بنزین پیرولیز۰متان و نفت کوره تولید می گردد۰
واحد مخازن : انواع مخازن این واحد از نوع کروی ۰سقف ثابت و شناور ۰CRYOGENICو کپسولهای هیدروژن می باشدکه جهت ذخیره سازی مواد اولیه و محصولات کارخانه الفین مورد استفاده قرار میگیرد۰
ناحیه ۲ بهره برداری :
کارخانه پلی اتیلن سبک خطی و۱-بوتن :خوراک
 این واحداتیلن و هیدروژن می باشد که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون واکستروژن گریدهای مختلف پلی اتیلن سنگین و سبک خطی تولید می شود ۰واحد ۱-بوتن نیز ماده اولنه اتیلن را در مجاورت کاتالیست به ۱-بوتن نبدیل می نماید۰
کارخانه پلی اتیلن سنگین :خوراک این واحد اتیلن ۰هیدروژن ۰پروپیلن و ۱- بوتن می باشد۰که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون و اکستروژن ۰گریدهای مختلف پلی اتیلن سنگین در سه گریداکستروژن ۰تزریقی وبادی تولید می شود۰
کاخانه پلی پروپیلن: خوراک این واحدپروپیلن .هیدروزن و اتیلن می باشد که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون و اکستروژن.گریدهای مختلف پلی پروپیلن تولید می شود.
کارخانه بوتادین و پلی بو تادین :
واحد بوتادین :
خوراک این واحد بزشC4می باشد که پس از فرایندهای تقطیر استخراجی .جداسازی و تخلیص.محصول ۱و۳_بوتادین با درجه خلوص بالا جهت خوراک واحد پلی بوتادین تولید می گردد.
واحد لاستیک پلی بوتادین:خوراک این واحد ۱و۳_بوتادین بوده که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون .انعقاد . جداسازی و خشک سازی.محصول لاستیک پلی بوتادین در دو گرید روغنی و غیر روغنی تولید می شود.
ناحیه ۳بهره برداری:
کارخانه اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول:خوراک این واحداتیلن و اکسیژن می باشد که طی فرایند اکسیداسیون و در مجاورت کاتالیست . اکسید اتیلن حاصل می شود .طی واکنشهای شیمیایی اکسید اتیلن با آب وانجام فرایندهای جداسازی نهایتا”محصولات MEG. DEG. TEG  تولید می شود.
کارخانه دو اتیل هگزانول :خوراک این واحد گاز طبیعی. پروپیلن . دی اکسیدکربن و هیدروژن می باشد که طی فرایندهای STEAM  REFORMING  . اکسو (OXO). الدولیزاسیون و هیدروژناسیون .محصولات دو اتیل هگزانول . ایزو بوتانل. نرمال بوتانل تولید می شود .
کارخانه اسید استیک و وینیل استات : خوراک این واحد اتیلن و اکسیژن می باشد که ابتدا در فرایند اکسیداسیون و در مجاورت کاتالیست استالدئید تولید می شود . سپس استالدئید با اکسیژن در مجاورت کاتالیست به اسید استیک تبدیل می شود .نهایتا”  از واکنش  اسید استیک . اتیلن و اکسیژن در مجاورت کاتالیست محصول وینیل استات تولید می گردد.
ناحیه ۴بهره برداری:
واحد کلرو استیل کلراید :
خوراک این واحد منو کلرو استیک اسید . اسید استیک . کلرو گوگرد بوده که طی فرایندهای کلریناسیون و تقطیر. محصول کلرو استیل کلراید تولید می شود .
واحد آلاکلر /بو تاکلر :
خوراک این واحد ۲و۶_دی اتیل  آنیلین . پارافرمالدئید .کلرو استیل کلراید. نرمال بوتانل . متانول و آمونیاک می باشد که طی فرایندهای شیمیایی. خالص سازی و فیلتراسیون محصولات آلاکلر یا بوتاکلر تولید می شود .
ناحیه سرویس های جانبی بهره برداری:
این ناحیه شامل پنج واحد فرایندی به شرح زیر می باشد :
• واحد هوا و سوخت :در این واحد هوای فشرده شامل هوای ابزار دقیق .خوراک واحد جداسازی هوا . PLANT  AIR  اکسیژن و نیتروژن (گازی و مایع) تولید می شود . همچنین ارسال آب خام . آب آتش نشانی . سوخت گاز . گازوئیل  تحت شرایط فرایندی مناسب برای مصرف کنندگان در مجتمع جز حوزه وظایف این واحد می باشد .
•واحد بخار :  در این واحد بخار در فشارها و دماهای مختلف توسط سه فایر بویلرو پنجWHRB
• WASTE  HEAT   RECOVERY  BOILER))  تهیه و برای مصرف کننده ها ارسال  می گردد
• واحد نیروگاه :
در این واحد برق مورد نیاز مجتمع توسط پنج توربین گازی هر کدام به ظرفیت ۲۵ مگاوات تولید و به شبکه برق مجتمع وارد می شود .
واحد اب صنعتی و برج های خنک کننده :
در واحد اب صنعتی . تولید اب صنعتی با استفاده از مراحل فیلتراسیون و برجهای جذب انیونی و کاتیونی انجام می گیرد و عمده  مصرف کننده آب صنعتی واحد بخار می باشد . در واحد برجهای خنک کننده که شامل پنج برج خنک کننده می باشد تهیه و توزیع و کنترل شیمیایی آب خنک کننده انجام می شود

تعداد صفحات : 106 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود