صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله فرسایش خاک

دانلود مقاله فرسایش خاک

Paper erosion

دانلود مقاله فرسایش خاک

‏مقدمه
‏ تفاوت زراعی و تنوع نتیکی از دیر باز به عنوان ارکان ‏سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در ‏نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و ‏تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه ‏داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتاً ارزان ‏قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب ‏جای گزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز ‏بر همین مبنا متمرکز شدند. این امر تا بدین جا پیش رفت که ‏امروزه بسیاری از زراعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود ‏برابر می دانند.‏
‏ قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب ‏برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی ‏به شمار می آمد. به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود ‏حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد. در بقولات ‏یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز.‏
‏ آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می ‏سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این ‏شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند، یقیناً هیچ کشاورزی ‏راضی به جای گزین کردن محصولات پر بازده خود مثل غلات با دیگر ‏گیاهان به نسبت کم بازده نیست. البته در نظام هایی که تناوب ‏اجرا می شود در مقایسه با نظام های تک کشتی حتّی اگر کود ازت ‏در آن ها به اندازه کافی مصرف شده باشد. عملکرد محصولات غالباً ‏‏۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر است.‏
‏ حاصلخیزی پایدار خاک به مفهوم قابل دسترس بودن دائمی ‏عناصر غذایی برای گیاه است. حاصلخیزی پایدار هنگامی تحقق می ‏یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد ‏به طوری که این عناصر بتوانند مجدداً مورد استفاده این گیاهان ‏قرار گیرند در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می ‏گیرد. تناوب اساسی نظام های طبیعی و زراعی در آن است که در ‏نظام های زراعی مقدار نسبتاً زیادی از عناصر غذایی از طریق ‏برداشت محصول از سیستم خارج می شود. بنابراین در صورت استفاده ‏مداوم از نظام های مذکور لازم است. که عناصر غذایی مصرف شده در ‏آن ها به طریقی جای گزین شوند. در سیستمهای فعلی چرخه عناصر ‏غذایی به طور کامل بسته نمی شوند، زیرا این عناصر دائماً به ‏چرخه یاد شده اضافه شده و یا از آن خارج می شوند. به حداقل ‏رساندن تلفات حاصل خیزی خاک در نظام های کشاورزی پایدار است.‏

فهرست مطالب:‏
مقدمه ‏
فرسایش خاک و دامنه گسترش آن ‏
فرآیندها و مکانیسم های فرسایش ‏
استراتژیهای کنترل فرسایش خاک ‏
مدیریت خاک
اثرات فرسایش در حاصلخیزی خاک
نتیجه گیری ‏
فهرست منابع


تعداد صفحات : 14 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود