صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)
چکیده:
دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

فهرست
چکیده……………………………………..

مقدمه……………………………………. 1

الف: سوالات تحقیق………………………….. 3

ب: علت انتخاب موضوع……………………….. 4

ج: سابقه موضوع……………………………. 5

د: روش تحقیق و مشکلات آن……………………. 6

و: ساختار تحقیق…………………………… 7

فصل اول

کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی) 8

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ……. 13

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی……… 16

گفتار اول: قضات…………………………. 16

گفتار دوم: ریاست…………………………. 17

گفتار سوم: دادستانی………………………. 18

گفتار چهارم: شعب دیوان……………………. 19

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان……………….. 19

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد………………… 20

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن 21

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی …….. 21

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی…… 23

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان 25

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی…………….. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ……………. 27

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط……………… 28

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی 29

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی…. 29

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی 36

فصل دوم

دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40

مبحث اول: دادسرای دیوان…………………… 40

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او….. 41

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت 43

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان………… 44

گفتار اول: جنایات تجاوز…………………… 45

گفتار دوم: نسل کشی……………………….. 46

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت……………. 47

گفتار چهارم: جنایت های جنگی……………….. 50

فصل سوم

نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله 58

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت 58

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان……………………… 68

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان…………………………………. 70

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان…………………………………. 73

مبحث دوم: دادستان و محدوده قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت……………………………………….. 75

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات 81

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود……………………………………….. 84

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه……………………………………….. 89

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان 93

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان………………………. 98

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی…………. 100

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

به فرد تحقیق…………………………… 102

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل………………………………………. 109

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان………………………….. 113

فصل چهارم

وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه……… 115

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم…………………………………… 117

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم……………………………. 119

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم………. 122

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات……………………………. 124

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان………. 127

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان………….. 130

نتیجه گیری……………………………… 131

منابع و ماَخذ……………………………. 136


تعداد صفحات : 159 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود