صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

دانلود مقاله مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی + پرسشنامه

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه ۵ تهران بوده است .
دراین پژوهش فرضیه‌ها به این نکته اشاره دارند که بین دو الگوی مشارکتی و انفرادی تفاوت وجود دارد .
جامعه آماری را کلیه دانش آمزان دختری که در منطقه ۵ درسال تحصیلی ۸۷- ۸۶ در شهر تهران به تحصیل مشغول بوده را شامل شده است .
جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده به این صورت که ۴۰ نفر به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد و در دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و گواه تقسیم شده‌اند .
ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود که قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از ۲۰ روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید که این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .

مقدمه
درگذشته اعتقاد بر این بود در کلاسها یادگیری واقعی صورت می‌گیرد که دانش آموزان ساکت و آرام در گوشه‌ای نشسته و به صحبتهای معلم گوش فرا دهد . امروزه با توجه به تغییرات روز افزون فناوری از معلمان نیز خواسته می‌شود از روشها و برنامه‌هایی استفاده کنند که دانش آموزان را به فعالیت وادار کند .
تغییر در شیوه‌های یاددهی – یادگیری و استراتژیهای تدریس و ابداع و نوآوری فراوان و مستمر در این زمینه ، راهبردهای یاددهی – یادگیری جدید کاربردی و اثر بخش را فراروی معلمان قرار داده که در صورت آموزش آنها توسط معلمان امکان آموزشی خوبی در اختیار آنها قرار می گیرد که می‌تواند به فراخور شرایط ، ویژگیها و مشکلات هر یک از کلاسهای خود از آنها که بالاترین بهره و استفاده را ببرند . به عنوان مثال راهبردهایی همچون ،‌حل مسئله ،‌شبیه سازی ، ایفای نقش و بارش مغزی که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهبردهای مشارکتی و تعاملی در امر یاددهی – یادگیری فراگیران کاربرد فراوانی یافته است ولی در حال حاضر در نزد اکثر معلمان مهجور و ناشناخته مانده است کاربرد این روشها درحین تدریس توسط معلمان ، در تعمیق یادگیری فراگیران و نهادینه شدن اطلاعات و کاربردی شدن آنها نقش بسزایی دارد و در واقع با این روشها ،‌می‌توان به جای انتقال صرف مفاهیم ، در نزد دانش آموزان مفهوم سازی کرد ( فضلی خانی ، ۱۳۸۰)

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم
ادبیات پژوهش
یادگیری چیست ؟
الف ) یادگیری رفتار گرایان
ب) یادگیری از دیدگاه شناخت گرایان
۳) یادگیری از دیدگاه فراشناخت
سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان
از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۲۰
از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۷
از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰
برنامه ریزی و آموزش علوم در قرن بیست و یکم
برنامه درسی
خصوصیات یک برنامه مطلوب
سواد علمی – فناورانه
ویژگی‌های سواد علمی فناورانه
شرط‌ های لازم برای تحقق یادگیری مادام العمر
روشهای فعال تدریس
تعریف تدریس
اهمیت روش‌های فعال تدریس
بررسی چند روش تدریس فعال
روش بارش مغزی یا طوفان فکری
روش مباحثه‌ای (‌بحث گروهی )
برخی از مزایای روش مباحثه‌ای
مراحل اجرای روش بحث گروهی
مرحله اول : انتخاب موضوع بحث
مرحله دوم : یافتن زمینه مشترک برای بحث
مرحله سوم : بیان هدفهای آموزشی – یادگیری بحث
مرحله چهارم : هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلی
مرحله پنجم : نتیجه‌گیری و اعلام مفاهیم مشترک و مورد تواف
است . (‌دست آوردها )
روش مکاشفه‌ای ( اکتشافی )
ویژگیهای روش تدریس مکاشفه‌ای ( اکتشافی )
برخی از امتیازهای این روش
محدودیت‌های این روش
مبانی گزینش الگوهای تدریس
بررسی چند نمونه از الگوهای تدریس
الگوی تدریس یادگیری بازی نقش
مفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقش
مراحل اجرای الگوی تدریس بازی نقش
مرحله نخست – آماده کرده گروه
مرحله دوم – انتخاب شرکت کنندگان بازی نقش
مرحله سوم – صحنه آرایی
مرحله چهارم – آماده کردن تماشاگران
مرحله پنجم – اجرای بازی
مرحله ششم – بحث و ارزشیابی
مرحله هفتم – اجرای دوباره بازی نقش
مرحله هشتم – بحث و ارزشیابی
مرحله نهم – تعمیم وارایه ثبات به موقعیت‌ها و کسان دیگر
الگوی تدریس پیش سازماندهنده
مفاهیم اساسی الگوی تدریس پیش سازماندهنده
مراحل اجرای الگوی تدریس سازمان دهنده
مرحله نخست : ارایه پیشین سازمان دهنده
مرحله دوم :‌ارایه موادیادگیری یا مطلب درسی
مرحله سوم – استحکام بخشیدن سازمان یا ساخت شناختی
الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری
ب: یادگیری انفرادی
ج : یادگیری مشارکتی ( یادگیری از طریق همیاری )
یادگیری مشارکتی
مزایای یادگیری مشارکتی
نحوه استفاده از یادگیری مشارکتی
فواید یادگیری مشارکتی
مزیت‌های کار مشارکتی
فواید یادگیری مشارکتی
تبیین یادگیری مشارکتی
مشخصات روش یادگیر مشارکتی
موفقیت‌های تحصیلی حاصل از همیاری در یادگیری
برتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادی
وظایف مهم در روش همیاری
محاسن
محدودیت‌ها
فنون اجرایی در الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشارکتی
روشی دیگر در اجرای یادگیری مشارکتی
سازماندهی یادگیری مشارکتی
نحوه آرایش فکری محیط کلاس و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزا
در یادگیری مشارکتی
الف) پژوهشها در ایران
ب) پژوهش درخارج از ایران
فصل سوم
فصل چهارم
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
هدف های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
جامعه آماری
روش تحقیق
روش نمونه گیری
نمونه آماری
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
بررسی فرضیه یک
بررسی فرضیه دو
نتیجه گیری کلی
منابع فارسی
منابع انگلیسی


تعداد صفحات : 255 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود