صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » شیلات  »  مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

دانلود مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف      (°C12- 10،۲۰ -۱۸)، میزان  ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت ۶ ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک ۷/۰% ، محلول نمک ۶۵/۰%) به مدت ۵ روز،  میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت ۱۰ روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، ۲۲/۷ ± ۰۴/۷۴درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت ۶ ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت ۶ ساعت به ترتیب ۹۱/۰ ± ۲۶/۹۰ درصد و ۴۹/۱ ± ۱۷/۱۷ درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک ۷/۰% ، محلول نمک ۶۵/۰%) به مدت ۵ روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک ۶۵/۰%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک ۷/۰% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها  به مدت ۱۰ روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به  محلول نمک ۷/۰% و ۶۵/۰% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۵/۴ ± ۱۹/۷۴ و ۲/۶ ± ۶۷/۴۷ درصد ATP خود را حفظ کردند.  اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۷/۰%   در دمای °C 1 بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۷/۰%  در دمای °C 1 بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۸۱/۲ ± ۶۵/۱۳ و ۰۶/۰ ± ۶۹/۰ درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۶۵/۰% در دمای °C15-  بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک ۶۵/۰%   در دمای      °C 15 –  بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۶۸/۶ ± ۵۸/۷۳ و ۱۲/۰ ±۰۵/۱ درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

مقدمه

اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP  و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان  کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن مقاله پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش  ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است  (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی  در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (۱۰-۱۲و ۱۸-۲۰ درجه سانتیگراد) و نگهداری ۶ ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و ۴ درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی ۶۵/۰ و ۷/۰ درصد) در زمانهای متفاوت ( ۵ روز و ۱۰ روز)  به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

چکیده۲۱
مقدمه۳

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

۱۱ پیشینه تحقیق ۸۵
۱۲ تاکسونومی ۹۸
۱۳ مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان ۹
۱۴ مشخصات خانواده کفال ماهیان ۱۰
۱۵ مشخصات کفال طلایی ۱۲۱۰
۱۶ زیست شناسی کفال طلایی ۱۳۱۲
۱۶۱ مشخصات زیستی کفال طلایی ۱۳
۱۶۱۱ تحمل درجه حرارت ۱۳
۱۶۱۲ تحمل شوری ۱۳
۱۶۱۳ تحمل مقادیر اکسیژن ۱۳
۱۶۱۴ تغذیه کفال طلایی ۱۴۱۳
۱۷ ارزش اقتصادی کفال ماهیان ۱۵۱۴
۱۸ ارزش غذایی ماهی کفال ۱۶
۱۹ پراکنش کفال ماهیان ۱۸۱۶
۱۱۰ دریای خزر ۲۲۱۸
۱۱۱ تولید مثل کفال طلایی ۲۳۲۲
۱۱۱۱ دستگاه تولید مثل کفال طلایی ۲۵۲۳
۱۱۱۲ اسپرماتوژنز ۲۵
۱۱۱۳ ساختمان اسپرماتوزوئید ۲۶
۱۱۱۴ فعالیت اسپرماتوزوئید ۲۷
۱۱۱۵ رابطه بین میزان ATP و تحرک اسپرم ۲۸
۱۱۱۶ مکانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ۳۱۲۸
۱۱۱۷ AMP حلقوی بعنوان یک پیامبر ثانویه ۳۷۳۲
۱۱۱۸ extenders 4037

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

۲۱ مواد و وسایل مورد نیاز ۴۳۴۲
۲۱۱ خصوصیات کیت تعیین ATP 43
۲۱۲ اجزای کیت تعیین ATP 43
۲۱۳ روش آماده سازی محلولها ۴۴
۲۱۴ خصوصیات و کاربردهای بافر HEPES 4544
۲۱۵ روش آماده سازی محلول بافر HEPES 45
۲۱۶ روش آماده سازی محلول بی کربنات سدیم ۴۶
۲۱۷ روش آماده سازی محلول گلیسرول ۱۰% و گلوکزM 3/0 46
۲۲ روش کار ۵۰۴۶

فصل سوم : نتایج تحقیق

نتایج ۶۲۵۲

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ۶۹۶۴
پیشنهادات ۷۰
منابع فارسی ۷۱
منابع لاتین ۷۶۷۲


تعداد صفحات : 77 | فرمت فایل : word

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود