صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » صنایع غذایی  »  مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

دانلود مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

دانلود مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

فصل اول: مقدمه
۱-۱) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت ۸۷۰۰ نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(۱۲)
در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( ۳)
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( مقاله قرمز رنگ).

دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:
ارزش غذایی گوشت مرغ:
هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول ۱-۱نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(۲).

جدول شماره ۱-۱  مقایسه ترکیب شیمیایی صدگرم گوشت حیوانات مختلف(۲)

نوع گوشت میزان کالریدرصد پروتئیندرصد چربی
گوشت گاو۲۳۹۷/۱۸۲/۱۸
گوشت گوساله۲۰۷۸/۱۸۱۴
گوشت گوسفند۳۱۷۷/۱۵۷/۲۷
گوشت بره۱۶۷۱۸۱۰
گوشت غاز و اردک۳۴۰۲/۱۶۳۰
گوشت بوقلمون۲۶۸۱/۲۰۲/۲۰
گوشت ماهی سفید۱۰۴۱۹۵/۲
گوشت مرغ۲۰۰۲/۲۰۶/۱۲

۲-۱-۱) راندمان لاشه: افت پس از کشتار در گاو و گوسفند در حدود ۵۰ دردصد است در حالیکه این رقم در طیور گوشتی بسته به وزن زنده و در گوشت آماه برای طبخ نیز افت استخوان طیور به مراتب کمتر از گوشت حیوانات مزرعه ای دیگر می باد. بدین ترتیب از یک کیلو وزن زنده مرغ میزان بیشتری گوشت و در نتیجه پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.(۲)
۳-۱-۱) سلامت و بهداشتی بود گوشت: بیماریهای قابل انتقال از گوشت مرغ به انسانها محدود است. ازجمله بیماریهای قابل انتقال بیماری های سالمنلوزیس است که اغلب گوشت مرغ در مرحله آماده سازی، آن آلوده شده و ازاین رو چنانچه پس از سردبریدن طیور پرکنی، تهیه گوشت و ذخیره آن بطور بهداشتی صورت گیرد هیچگونه خطری از نظر انتقال بیمار یهای مشترک به انسان وجود ندارد.(۲)
۴-۱-۱) قابلیت هضم و جذب: گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین و تناسب و تعادل اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نسبت به گوشتهای قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و خوک ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر بوده و نسوج آن سهل الهضم تر از سایر گوشتها می باشد. بعلاوه طعم و مزه گوشت مرغ نیز مناسب تر از سایر گوشت ها است از نظر اقتصادی و سهولت تهیه نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت بخصوص در شرایط خاص کشورها قابل توصیه می باشد.(۲)
۵-۱-۱-) سرعت رشد: از نظر سرعت رشد مشابه هیچ حیوان مزرهغه ای با طوب قابل مقایسه نباشد بعنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه های گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارند که در مدتی در حدود ۴۰ روز جوجه یک روزه با وزن حدود ۴۵-۴۰ گرم به نیمچچه گوشتی ۲۰۰۰ گرمی تبدل می گرددد بعبارت دیگر در یک مدت محدود جوجه یک روزه به ۵۰ برابر وزن اولیه خود می رسد بدین ترتیب با پرورش طیور می توان به سرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و ارائه نمود(۲).
۶-۱-۱- سهولت تغذیه :برای پرورش طیور مانند گوسفند و گاو احتیاج به مراتع وسیع طبیعی و یا کشت و تهیه علوفه سبز وموادی مانند آن نیست بلکه با استفاده از خوراک های غذای متراکم می توان به مقدار وسیع گوشت طیور تولید نمود. همچنین مواد غیرقابل استفاده از نظر تغذیه انسان که قاعدتاً نباید دور ریخته شوند بوسیله ماشین حیاتی بودن طیور تبدیل به ممتاز ترین ماده مغذیی مورد نیاز انسان یعنی پروتئین با کیفیت ممتاز می گردد. از طرف دیگر بخاطر اصلاح نژاد هایی که در مرغ صورت گرفته بازده غذایی در طیور بیش ا زحیوانات مزرعه ای دیگر بوده بطوریکه در نژادهای موجود با مصرف حدود ۲ تا ۳/۲ کیلوگرم غذای متعادل می توان یک کیلوگرم کوشت تولید نمود.(۲)
۷-۱-۱ صرفه جویی در جایگاه و زمین:
امروزه تولید جوجه ای گوشتی و تخم گذاری د رمحیطها بسته و متراکم و در قفس هایی که یک یا چند طبقه انجام میگیرد در روش زمین در هر مترمربع لانه بیش از ۲۰۰کیلوگرم گوشت مرغ درمدتی کوتاه می توان تیه نمود و این در مدتی نگهداری در قفسهای چند طبقه به بیش از ۱۰۰ قطعه جوجه در مترمربع می رسد(۲).
۸-۱-۱) برگشت سریع سرمایه: در هیچ رشته کشاورزی و دامپروری گوشت سرمایه سریع تر از پرورش طیور گوشتی نیست زیرا درسرعت زمانی کمتر از ۵۰ روزز جوجه ها روانه بازار شده و سرمایه برگشت داده می شود.(۲)
۹- اشتغال زایی: با توجه به نکات ذکر شده تقاضا برای احداث واحد های پرورش طیور(در زمینه های مختلف) سیر صعودی داشته و عامل مهم اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم محسوب می شود جداول شماره ۱-۱ و ۱-۳ تعداد مرغدار یهای پرروش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالنهای آنها را درکشور و در استان تهران را نشان میدهند.

جدول شماره ۱-۲ مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت [۲]

سالن و استان

جمع

فعال

غیرفعال

تعداد مرغداری

ظرفیت (هزار قطعه)

تعداد مرغداری

ظرفیت (هزار قطعه)

تعداد مرغداری

ظرفیت (هزار قطعه )

۱۳۷۴

۱۵۱۷۳

۱۵۸۱۹۷

۱۳۰۹۴

۱۴۴۵۶۳

۲۰۴۰

۱۳۶۳۴

۱۳۷۶

۱۵۲۹۱

۱۶۵۰۳۶

۱۲۹۵۰

۱۵۳۳۳۶

۲۳۴۰

۱۱۶۹۹

۱۳۷۹

۱۵۲۹۳

۱۹۵۸۸۱

۱۲۳۴۲

۱۵۷۵۹۷

۲۹۵۰

۳۸۲۸۴

۱۳۸۰

۱۵۳۸۳

۱۸۴۷۶۸

۱۱۲۷۹

۱۴۴۹۴۶

۴۱۴۰

۳۹۸۳۹

(۱) منظور ازظرفیت سالن تعداد مرغ و یا خروسی است که با توجه به امکانات و تأسیسات موجود قابل پرورش می باشد.

(۲)در سال ۱۳۷۴ تعداد ۳۹ مورد مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی اظهار نشده به  جمع منظور شده است.

 مأخذ مرکز آمار ایران: دفترهای آمارهای کشاورزی

جدول شماره ۱-۳ مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی، تعداد سالنها و ظرفیت آنها در استان گیلان

سال

تعداد مرغداری

تعدادسالن

ظرفیت( قطعه)

۱۳۷۳

۱۳۹

۳۹۴

۱۰۱/۵۶۹/۱

۱۳۷۴

۳۸۴

۶۷۴

۱۴۰/۰۰۵/۴

۱۳۷۹

۴۰۸

۷۶۱

۰۱۵/۴۵۵/۴

۱۳۸۰

۴۰۷

۷۹۹

۰۰۰/۰۷۶/۵

۱۳۸۴

۴۵۶

۱۲۸۰

۷۷۰/۰۰۴/۶

ماخذ : مرکز آمار ایران ، دفتر آمارهای کشاورزی

۲-۱)اهداف تحقیق:
از سالها پیش متخصصان پرورش طیور در ایران با نام زئولیت ها[۳] آشنا شده اند و مقالاتی نیز در این زمینه در دیگر کشورها منتشر شده که در دسترس آنها قرار گرفته است. از سال ها قبل که این ماده به نام تجارتی« آنزیمیت» به بازار وارد شده دورنمای امکان استفاده از این ماده در ذهن بسیاری از متخصصان و مرغداران ایرانی شکل گرفت.

درسالنهای پرورش طیور گازهای آمونیاک و سولفیدهیدروژن تولید میشوند که می توانند منجر به ابتلاء سریعتر طیور به بیماریهای تنفسی شوند. زئولت از جمله کانی هایی است که خاصیت جذب انتخابی دارد و میتواند موجب کاهش گاز آمونیاکا متصاعدشده از بستر و بهبود هوای تنفسی در سالنهای پرورش طیور گرددد و خطر ابتلاء به بیماری های تنفسی قبل کوکسیدیوز را کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش این گازها موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی خواهد شد زیرا باعث متابولیسم بهتر خوراک خواهد شد.

با توجه به منابع زئولیت طبیعی در کشور که به صورت ارزان و بادرجه خلوص بالا در دسترس میباشد و با توجه به اینکه معادن زئولیت درا یران زیاد بوده و استخراج آن بسیار ساده می باشد و عدم آشنایی مرغداران به مزایای استفاده از این کانی در بستر سالنهای پرورش طیور جهت بهبود هوای تنفسی در سالنهای پرورش ضمناً متفاوت بودن زئولیت های ایران با زئولیت های دنیا و تعیین سطوح مناسب زئولیت در بسرت جوجه های گوشتی که در نهایت بهبود عملکرد و جوجه ها و صرفه جویی در فرآیند های تولید بر خود لازم دانستیم که در یک طرح تحقیقاتی اثرات استفاده از زئولیت در بستر جوجه های گوشتی و تأثیر آن بر عملکرد آنها را اندازه گیری می کنیم.

در این تحقیق اثرات گوناگون استفاده از زئولیت طبیعی ایران در بستر چوجه های گوشتی برروی کاهش گازهای سمی مثل امونیاک و همچنن تعیین بعضی پارامترها مانند میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن، تلفات، ضریب تبدیل خوراک، PH بستر، ازت آمونیاکی بستر، مواد جامد فرار و غیر فرار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت
زئولیت یک کانی متبلور با ترکیبی از کریستال هیدرات سیلیکات آلومینیوم همراه با هناصر قلیایی و قلیای خاک می باشد. قدمت شناخت این کانی به بیش از ۲۰۰ سال بالغ می گردد و برای اولین بار در سال ۱۷۵۶ توسط یک معدن شناس سوئدی به نام بارون اکسل فردریک کراسنت[۴] کشف شد و بدلیل اینکه این ماده معدنی در حرارت بالت به جوش می آید در زبان یونانی با دو لغت Lithes و Zein به معنی سنگهای وسان نامیده شده است از آن زمان تاکنون مطالعات و تحقیقات گسترده ای با استفاده از روشهای مختف آزمایشگاهی روی کانی های متبلور زئولیت انجام گرفته است که تاکنون حدو ۹۵ نوع زئولت طبیعی و بیش از یکصدنوع زئولیت مصنوعی (سنتیتک) با خواص متفاوت کشف و شناخته شده که با توجه به خواص ارزشمندی که دارند می تواند بطور گسترده ای درصنعت، کشاورزی، دامپروری، مورد استفاده قرارگیرند.(۵۰)

توانایی زئولیت های طبیعی بر تولید بطور وسیعی آزمایش شده است و ازجمله کاربردهای ان شامل اثرات احتمالی روی افزایش بدن، راندمان استفاده از خوراک درحیوانات درحال رشد، بازده استفاده زئولیت در کنترل اختلال هضمی، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، بی عیبی استخوان در جوجه های گوشتی، کاهش سمیت فلزتات سنگین، کاتیونهای دوظرفیتی و یکظرفیتی و مایکوتوکسینها، در جیره و اثراتشان در جذب عناصر رادیواکتیو درحیوانات و انسان می باشد(۸۵).

۲-۲) ساختمان زئولیت
زئولیت طبیعی یک کانی سیلیکاته آبدار است که فرمول شیمیایی آن بصورت زیر خلاصه شده است:

که در این فرمول (M) کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی است که در ترکیب زئولیت جای می گیرند و(n) نیز ظرفیت آنها می باشد و(x,y) ضرایب متغیری هستد که به ترتیب می تواند از ۲ تا ۱۰ و از ۲ تا ۷ باشند.(۵۰)

زئولیت ها مانند کوارتز دارای ساختمان سه بعدی بوده که بصورت چهار وجهی در چهارگوشه سه بعدی خود هستند این ساختمان سه بعدی همرداه با چهار اتم اکسیژن در چهار وجهی مجاور هم در گوشه ها، شکل گرفته و قوام می یابند.(۳۵)

زئولیت ها به صورت شبکه کریستالی شامل آلومینیوم و سیلیس همراه با چهار اتم اکسیژن هستند و یک شبکه هرمی چهاروجهی را تشکیل می دهند که آن تتراهدرال [۵] می گویند پس میتوان گفت که واحد ساختمانی کانی های زئولیت شبکه های هرمی چهاروجهی می باشد که می توانند در حقیقت شکل هندسی در هم ادغام گرددد و در ساختمان اولیه بلور ساده زئولیت را تشکیل دهند که به آ« ساب هدرال[۶]» می گویند(شکل). حال از ادغام چند ساب هدرال در هم یکی پولی هدرال[۷] تشکیل می شود.( شکل ۲)(۵۰)

از ترکیب چند پولی هدرال که در سطوح هندسی متفاوت در هم ادغام می گردند( شکل ۳) بلورهای متعدد زئولیت تشکیل می شود.(۵۰)

۳-۲) طبقه بندی زئولیت ها
آنچه که مهم می باشد این است که شکل پولی هدرال ها و نحوه ادغام آنها با کانال ها وخطراتی را در درون شبکه بلوری زئولیت ایجاد می نمایند که ویژگی های مختلفی را بوجود می آورند. ازجمله خواص مهم فیزیکی کانی های زئولیت می توان به خاصیت جذب و تبادل یونی زئولیت اشاره نمود.زئولیت ها ازجمله مؤثرترین مبادله کنندهای یونی قلمداد می شوند که تاکنون بشر به آنها دست نیافته است. این خاصیت در ارتباط مستقیم، با کاتیونهای پایدار و ناپایداری مبادله شونده در ساختمان زئولیت که با بار مثبت خود با آلومینیوم در حال تعادل هستند و حجم کاتیونها ی مبادله کننده بستگی دارد؛ بگونه ای که هر قدر درصد آلومینیوم بیشتر شده و در نتیجه کاتیونهای قابل تعادل در شبکه زئولیت نیز بیشتر خواهد شد. و یا اینکه اگر شدت و جز ناپایداری آنها پائین باشد به آسانی جهت مبادله آزاد نخواهند گردید و در مواردی هم حجم کاتیونهای مبادله کننده به قدری است که بزرگتر از قطر کانال های دورن بلور زئولیت بوده و این کاتیونها قادر به نفوذ به درون شبکه زئولیت نخواهند بود. بطور مثال در یک نوع کانی زئولیتی به نام آنالیسم که بفور در ایران یافت می شود، کاتیون قابل تعویض سدیم است و باروبوریم که قطر آن ۴۹/۱ آنگستروم است به سادگی قابل تعویض بوده و لیکن با سنریوم که قطر آن ۶۵/۱ آنگستروم است قابل تعویض نمی باشد برخلاف اکثر مبادله کننده های یونی غیر کریستال از قبیل رزین های آلی یا ژلهای آلومینوسیلیکاتی غیرآلی(که به اشتباه زئولیت نامیده شده است) پیکحررده ساختمانی زئولیت بگونه ای است که خاصیت انتخابی اش را نسبت به یونهای رقابت کننده مشخص می نماید Ames و همکارانش(۱۹۶۰) قدرت مبادله یونی کانی زئولیت بنا کلینوپتپلولیت(زئولیت مورد استفاده در طرح تحقیقاتی) را برای چندین عنصر بصورت زیر خلاصه نموده اند.(۵۰)

م قابلیت جذب یونی زئولیت کلینوپتلیولیت
۲-۴-۲) خاصیت جذب کنندگی عناصر و گازها توسط زئولیت :
در زدولیت های طبیعی قسمت اعظم حفره ها و کانال های موجود در زئولیت ها ار مولکولهای آب اشغال کرده اند. این مولکولها ی آبکاتیونهای قابل تعویض را با تشکیل هیدرات ها احاطه می کنند. اگر آب موجود در مولکوهای زئولیت ها را طی چند ساعت باحرارت حدود ۳۰۰تا ۴۰۰ در جه سانتیگراد خارج کنیم؛ تغییراتی در ساختمان زئولیتها( با حفظ ساختمان سه بعدی آن) دی می آید که اصطلاحاً به آن« غربال مولکولی» می گویند؛ بدین معنی که با خارج شدن آب درو ن ساختمان زئولیت ها، حفره های هیدراته ای ایجاد می شود که این حفره ها به مولکولهای بسیار و یونها اجازه عبور میدهند. در این حالت سطوح جذب قابل دسترسی برای یونهابه چندصد مترمرلع در هر گرم از ماده افزایش می یابد. سیستم کانال هاو قفسهای ساختمان هر زئولیت متفاوت بوده و باعث می شود تا هرکدام از زئولیتها، مولکولها یا کاتیونها را به طرف نسبتاٌ متفاوتی غربال یونی یا مولکولی نماید.(۵۰)

بعضی از زئولیتها امکان جذب گازها به میزان ۳۰ درصد وزن خشک خود را دارند همچنین زئولیت ها با جذب گاز و تبدیل آن به گاز متان در داخل مولکول خود کارخانه مناسبی برای تولید انرژی در صورتی که زئولیت به صورت خوراکی و تشخوارکنندگان مصرف شود محسوب می شود. چنانچه هوای آزاد را که مخلوطی از گاز های اکسیژن، ازت، و گاز کربنیک می باشد از درون شبکه بلورین زئولیتهای طبیعی عبور دهیم تنها اکسیژن از آن عبور نموده و گازهای ازت و گاز کربنیک از مخلوط گازی فوق تفکیک خواهند شد و از این خاصیت جهت تهیه اکسیژن خالص از هوا استفاده می شود. بطور مثال در کانی زئولیتی به نام کلینوتپلیولیت قطر کانال ها کاملاً جنهت جذب و جایگزینی آمونیاک مناسب بوده و براحتی آن را جذب می نماید.(۷۵)

درشکل(۴) دو مولکول با حجم مولکولی متفاوت نشان داده شده است که تنها مولکول کوچکتر قادر به عبور از شبکه بلوری زئولیت موردنظر می باشد.(۷۸)

به این ترتیب، کلینوپتلیولیت را برای کاتیونهای بزرگتر دارای فریتی مسلم است و قابلیت انتخابآن را برای یونهایرا Ames ,Mercer درسال ۱۹۷۰ در توسعه فرآیند تبادل یونی برای خارج سازی نیتروژن آمونیاکی از فاضلاب های شهری به کار گرفته اند. پیوند میان کلینوپتلیولیت یا یون پایه بسیاری از مصارف زئولیت در توسعه زمنیه های مختلف کشاورزی قرار گرفته است.(۲۷)

هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان برای تصفیه هوای انبارها، رستورانها، و فضاهای موجود در زیرزمین ها، یا مناطقی که امکان تهیه گاز اکسیژن وجود ندارد از طریق فیلترکردن هوا با زئولیت هوای سالم را وارد آن محیط می کنند.(۲۴)
جدول ۱-۲ فرمول ساختمانی و خواص فیزیکی برخی از زئولیتهای طبیعی(۷۹)

مکانیسم های مختلف عمل زئولیت
۱- مکانیسم کامل استفاده از زئولیت در حیوانات می تواند به دلیل خواص تبادل یونی و جذبی زئولیت ها باشد.( ۵۸)
۲- مواد مغذی موقتاً زئولیت متصل شده و عبورشان از میان دستگاه گوارش آهسته می گردد. بنابراین مواد مغذی زمان بیشتری در دستگاه گوارش در معرض هضم قرار می گیرد.( ۱۰۰،۸۲،۳۰)
۳- یکی ازمهمترین مکانیسم های عمل زئولیت ها توانایی آنها در بی حرکت نمودن[۸] آنزیم های روده است که این عمل به نوبه خود بعلایت و پایداری آنزیم های روده ای را افزایش داده و در جذب بهتر مواد مغذی سهیم می باشد.(۸۴)
۴- زئولیت باعث تحریک مکانیکی سلول های پوششی معده و روده ها شده واز این طریق تهیه خون به این اندامها را مطلوب ساخته و منجر به افزایش پوشش مخاطی دستگاه گوارش، ارتفاع قسمت های ترشحی غدد معده وسطح جذب در روده کوچک شده و باعث افزایش فعالیت ترشحی این سلول ها می گردد. این عمل هضم و جذب مواد مغذی را بهتر می کند.(۸۴،۸۰)
۵- تغییر اسیدوز متابولیکی از طریق اثر روی فشار اسمزی در حفره روده ها که از اختلالات گوارشی جبلوگیری می کند( نقش زئولیت ها در تغذیه نشخوارکنندگان حبیب کریی ۱۳۷۹) به تبع آن از بستگی هم جلوگیری می کند.
۶- اولن دلیلی که باعث شد زئولیت ها در تغذیه نشخواکنندگان استفاده شوند خاصیت آنه در جذب گازهای آمونیومی شکمبه و جلوگیری از مسمومیت حیوان و ردنهایت آزادسازی تدریی آمونیاک و استفاده از بهتر میکروبهای آمونیومی شکمبه از آن جهت سنتز پروتئینی میکروبی است. زئولیتها به دلیل جذب اسیدهای چرب فرار و آمونیاک از افت ناگهانی PH شکمبه جلوگیری کرده و محیط مناسبی را برای فعالیت باکتریهای سلولاتیک فراهم می کنند که این باکتریها توانایی تجزیه وهضم فیبر غذات را دارا می باشد و موجب افزایش نسبت استات به پیروپیونات در شکمبه می شود که خود عامل یجهت افزایش چربی بیشتر است. در اثر مصرف زئولیت ماده خشک جیره افزایش یافته و باعث افزایش و ترشح بزاق شده و به این ترتیب از اسیدی شدن محیط شکمبه و نفخ حیوان جلوگیری می شود. به علت افزاش مصرف هضم به گلوکز تبدیل می شوند در حالی که در اثر هضم درشکبمبه به اسیدهای چرب فرار تبدیل می شوند که اغلب بر اثر آروغ زدن حیوان از دسترس خارج می شو. به علت افزایش گلوکز خون استفاده از اسیدهای آمینه بعنوان منبع انرژی متوقفشده در نهایت موجب افزایش پروتئین شیر درگاوهای شیرده و افزایش وزن در گاوهای پرواری می شود( نقش زئولیت در تغذیه نخوارکنندگان مقاله حبیب کریمی ۱۳۷۲)( زئولیت اگردر خوراک مخلوط شو باعث جذب اوره شده و از مسمومیت با اوره جلوگیری می کند.)
۷- زئولییت درپائین آورن سرعت تنفسی(ناشی از تنش) مؤثر بوده و به حیوانات اجازه می دهد تا در در جه حرارت های بالای محیطی اندکی راحت تر باشند.(۹۲)
۸- تبادل کاتیونهای ساختمانی زئولیت با فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو باعث کاهش مسمویت این عناصر در حیوانات می شود.(۸۷،۸۵،۳۰)
۹- در محیط اسیدی زئولیت می تواند یونهای موجوددر خودش را بایونهای هیدروژن مبادله نماید و در این صورت نقش یک بافر را داشته باشد.(۳۰)
۱۰- کلینوپتلیو لیت به واسطه خواص تبادل یونی و توانانی پالایش برای جذب کاتیونهای دو ظرفیتی می تواند ماده ای مؤثر جهت حفظ حیوانات در برابر فلزات سنگین باشد.(۸۷)
۱۱- مکانیسم عمل زئولیت مصنوعی درافزایش کیفیت پوسته تخم مرغ به این طریق است که آلومینیوم موجود در ساختمان آن با فسفر ترکیب شده و قابلیت جذب حقیقی [۹] فسفر را کاهش و با ز جذب کلسیم از اسکلت را افزایش می دهد.(۹۰)
۱۲- تحقیقات آزمایشگاه دامی نشان دادهات که آلومینوسلیکات هیدراته سدیم کلسیم HSCAS [10] جاذب بسیار خوبی برای آفلاتوکسین و ارگوت آمین( ترکیب سمی از یک نوع قارچ بنام (Acrimonium ceenophialum) ( 93، ۳۴)
۱۳- تأثیر زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی؛-Erans ( 1989) نقش زئولیت را در تولیدات طیور مورد بررسی قرار داده است از ۶۶ آزمایشی که در مناطق مختلف در مورد کابرد زئولیت در تغذیه طیور انجام گرفت نتایج زیر بدست مس آید.

بعنوان افزودنی موجب افزایش عملکرد در جوجه های گشتی د مرغ تخمگذار می گرددو در مدیریت مزرعه به کاهش رطوبت بستر و بهبود هوای آشیانه مفید می باشد. ۴۷)

Corneje وهمکاران(۱۹۹۵) در طی آزمایشهایی به برررسی استفاد ه از زئولیت در طبیعی( کلینوپتلیولیت) درجثه های جوجه ها ی گوشتی پرداختند. دراین آزمایش تعداد ۱۶۰ جوجه به مدت ۴۹ روز در ۴گروه با ۴ تکرار استفاده از گردد و جیره های ۰،۲،۴،۶ درصد زئولیت طبیعی داشتند. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنیی داری وجود نداشت. مقدار چربی محوطه بطنی بصورت درصدی ا زوزن لاشه با ۲ درصد زئولیت نسبت به دیگ رتیمارها بیشتر بود. هیچ اختلافی در مورد استخوان ودرصد تلفات وجود نداشت ولی مقدار رطوبت فضولات با افزایش زئولیت در جیره کاهش پیدا کرد.(۳۶)

Kubena وهمکاران( ۱۹۹۰،۱۹۹۱،۱۹۹۳) نشان دادند که اضافه کردن ۵/۰ درصد آلومینوسیلیکات هیدراته سدیم کلسیمHSCAS هبه جیره جوجه های گوشتی و نیمچه های بوقلمون و آنها را در برابر سمیت آلفاتوکسین محافظت می نماید( ۶۵،۶۶،۶۷،۶۸).

– Huff وهمکاران(۱۹۹۲) نیز این نتایج را بدست آوردند ولی گزارش کردند که HSCAS جوجه های گوشتی را از سمیت اوکراتوکسین(Ochratoxin A)A محافظت نمی نمایند.(۵۷)

– Suken و همکاران(۱۹۹۵) در طی آزمایشات اثرات افزودن زئولیت و آنزیم به جیره غذایی جوجه های گوشتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت و آنزیم به جیزره غذایی جوجه های گوشتی موجب افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود و این اثرات با دوره های مختلف رشد متغیر است(۹۷).

– Leach و همکاران(۱۹۹۰) طی تحقیقاتی که افزودن زئولیت و جیره جوجه های گوشتی، موجب افزایش کلسیم سرم خون و کاهش فسفر سرم خون می شود.(۶۹)

Bgatov- وهمکاران(۱۹۸۷)) در طی آزمایشی افزودن ۵ درصد یا بیشتر مواد زئولیتی را در تغذیه مرغهای تخمگذار وجوجه ها ی گوشتی مورد بررسی قرار دارد و دریافتند که این ترکیبات با ایجاد یکسری تغییرات شیمیایی وفیزیکی ر در حفره گوارشی واکنشهایی را سبب می شوند که نتیجه آن دفع مقادر اضافی فسفر، پتاسیم، سدیم و در دسترس قرار گرفتن بیشتر کلسیم، منیزیم، آهن است همچنین تأثیر جذب کنندگی روی دی اکسید کربن، هیدروژن، منواکسیدکربن و آمونیاک داشته و میزان آنها را در بدن کاهش میدهد.( ۳۳)

۱۴- موارد مصرف زئولیت در آبزیان:
– مخلوط نمودن ۲ تا ۳ درصد زئولیت، خوراک هضم و جذب را بهتر نموده، سبب رشد و باروری بیشتر آبزیان می شود.(۲۰۱)
به اختلاط زئولیت در استخرها موجب افزایش ظرفیت اکسیژنی و در نتیجه افزایش تولید کاهش تلفات می شود.(۲۰۱)
زئولیت با جذب گازهای خطرناک نظیر ظرفیت نامطلوب آنها کاسته و بوی نامطبوع استخرها برطرف می سازد.( ۲۰۱)
– با جذب آمونیوم توسط زئولیت می توان تراکم بیشتر در تولید حمل و نقل آبزیاان داشته باشیم.( ۲۰۱)
– زئولیت از نواسانات آب استخرها جلوگیری نموده و باعث تثبیت PH می گردد.( ۳۰۱)
– زئولیت فتوسنتز استخرها و میزان فیتوپلانکتون ها را افزایش می دهد زیرا باعث تثبیت کیفیت آب و افزایش فسفر قابل استرس می شود.(۲۰۱)
– زئولیت باعث جذب فلزات سنگینی شده و از مسمومیت های احتمالی می کاهد.(۲۰۱)
– زئولیت پوست اندازی میگوها را تسریع کرده و از بروز برخی بیماریها جلوگیری می کند.( ۲۰۱)
– زئولیت بعنوان فیلتر باعث بهبود کیفیت آب در پرورش ماهیان سردآبی می شود.( ۲۰۱)

فهرست
فصل اول: مقدمه. ۱
۱-۱) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان.. ۱
دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است: ۲
ارزش غذایی گوشت مرغ: ۲
۷-۱-۱ صرفه جویی در جایگاه و زمین: ۵
۲-۱)اهداف تحقیق: ۷
فصل دوم: بررسی منابع.. ۹
۱-۲) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت.. ۹
۲-۲) ساختمان زئولیت.. ۱۰
۳-۲) طبقه بندی زئولیت ها ۱۱
۲-۴-۲) خاصیت جذب کنندگی عناصر و گازها توسط زئولیت : ۱۳
مکانیسم های مختلف عمل زئولیت.. ۱۵
۱۴- موارد مصرف زئولیت در آبزیان: ۲۱
۱۵- مزایای مصرف زئولیت در پولتها: ۲۳
۶-۲ مدیریت پروش طیور: ۲۴
۱-۲) تهویه سالن و نقش و اهمیت آن در پرورش: ۲۵
۲-۶-۲) انتخاب بستر مناسب.. ۲۶
۱-۲-۶-۲) بستر مناسب و اهمیت آن.. ۲۶
۲-۲-۶-۲) خصوصیات بستر مناسب.. ۲۸
۳-۲-۶-۲) کیفیت بستر و عملکرد گل.. ۳۱
۶-۳-۲) مدیریت بستر. ۳۵
۴-۶-۲) مدیریت پرورش و نقش آن روی کیفیت بستر. ۳۶
۵-۶-۲) نقش جیره روی کیفیت بستر. ۳۹
۷-۲) مدیریت کود و محیط زیست.. ۴۱
۹-۲)مدیریت کود طیور. ۴۳
فصل سوم : مواد و روشها ۵۱
۱-۳) تهیه و تعیین ترکیبات شیمیایی زئولیت مورد استفاده در آمایش… ۵۱
۲-۳) زمان، محل، و شرایط آزمایش… ۵۳
۳-۳ آماده سازی جایگاه. ۵۳
۴-۳-)مدیریت پرورش جوجه ها ۵۴
۲-۴-۳) کنترل روزانه. ۵۵
-رطوبت: ۵۶
– چگونگی تهویه: ۵۶
– روشنایی.. ۵۷
– مصرف آب و دان.. ۵۸
– وضع سلامتی گله. ۵۸
۵-۳) گروههای آزمایشی.. ۵۹
جوجه های یک روزه مورد استفاده در مرحله دوم طرح: ۶۱
۶-۳) طرح آماری.. ۶۱
۷-۳ مدل طرح آزمایشی.. ۶۲
۸-۳) واکسیناسیون.. ۶۲
۹-۳)  سایر عوامل مدیریتی.. ۶۳
۱۰-۳) تهیه و تنظیم جیره غذایی.. ۶۴
۱۱-۳) نمونه برداری دهر دو مرحله آزمایش… ۶۵
۱۲-۳) آزمایش ها و اندازه گیریهای طرح.. ۶۵
۱-۱۲-۳) اندازه گیری میزان گاز آمونیاک متصاعدشده از بستر. ۶۵
۲-۱۲-۳ میزان رطوبت و ماده خشک بستر. ۶۷
۳-۱۲-۳) اندازه گیری PH بستر. ۶۸
۴-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد غیرفرار. ۶۸
۵-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد فرار. ۶۸
۶-۱۲-۳) اندازه گیری ازت آمونیاکی بستر. ۶۸
۷-۱۲-۳) افزایش وزن بدن.. ۷۰
۸-۱۲-۳) مصرف خوراک… ۷۲
۹-۱۲-۳) ضریب تبدیل غذایی.. ۷۵
۱۰-۱۲-۳) درصد تلفات.. ۷۶
۱۱-۱۲-۳) شاخص تولید. ۷۶
۱۲-۱۲-۳) درصد یکنواختی.. ۷۷


تعداد صفحات : 81 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود