صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات

مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات

مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات
جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 152 صفحه که به قیمت 6500 تومان آماده شده است

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست زبان عربی
-1 عین الفعل المتعین للزَمن الحاضر:
1)إن صبرْت ظَفرْت2 )بِعتُک الدار(فی صیغ العقود)
3)غفر االله لک (فی الدعاء) 4)لما یبرَأ المریض
-2 در جمله (لو ینتبهون إلی الشرح لاستفادوا) فعل (ینتبهون) به معنای … بکار رفته است .
1) ماضی 2) مضارع 3) حال 4 ) مستقبل
-3 فعل اعشو شب از چه بابی است؟
1) افعیلال 2) افعیعال 3) افعوال 4 ) افعنلال
-4 لماذا (شَلَّ) فعل لازم؟
1) لأنَّه یدل علی العیب 2) لانه علی وزن فَعلَ
3) لانّه یدل علی الهیئۀ 4) لانّه یدل علی الدنس
-5 مجهول کدام کلمه نادرست است .
1) یعید =یعاد2 ) یعَتوِر =یعتَور3 ) یعوج= یعوج4 ) اقتاد =اُقتید
-6 در کدام گزینه ضمیر مستتر است بر خلاف اصل؟
1) الجهل استحکم فی البلاد 2) الوجهاء یتحکمون فی قومهم
3) عسی علی ان تَلعب کره القدم 4) ما اجملَ الربیع
-7 ما هو الخطأ فی الادغام :
1) اُفکُکنَ 2) لم یظَلُّ 3) لم یمد4 ) لن یحیِی
-8 ما هو الخطأ فی الادغام :
1) ما اَعزَّ زیداً عندنا 2) اعزِز بِفاطمۀَ 3) مدت أَخی فی العمل 4 ) حلَلٌ
مجموعه تست زبان و عربی «33»

-9 در (فانٍ)چه نوع اعلالی صورت گرفته است .
1) اعلال به حذف 2) اعلال به قلب
3) اعلال به ادغام 4) اعلالی صورت نگرفته است.
-10 کدام کلمه با دیگر کلمات از لحاظ ریشه فعلی متفاوت است .
1) مقۀ 2) سعۀ 3) شفۀ 4) ضَعۀ

پاسخنامه زبان عربی
«2» گزینه ی 1-
در صیغ عقود فعل ماضی به دلیل دلالت بر انشاء برای زمان حال دلالت میکند بعتک الدار (خانه را به تو می فروشم) در
گزینه« 3» ماضی بر آینده دلالت می کند در گزینه « 1» هرگاه فعل ماضی بعد از اذا وان شرطیه قرار گیرد معنی آینده
میدهد در گزینه « 4» اگر قبل از فعل مضارع لما بیاید فعل مضارع معنی ماضی میدهد لما یبرأ المریض (هنوز مریض
بهبودی نیافته است)
-2 گزینه ی «1»
فعل مضارع را به وسیله لام ابتداء مخصوص زمان حال میکنند مثال: (ان الاستاذ لیشرح الدرس) استاد درس را شرح
میدهد. یا به وسیله لیس مانند:لست ارضی عنک (از تو راضی نیستم) یابه وسیله ماء نافیه مثل:(ما اعطیک ما
طلبت)آنچه میخواهی به تو نمیدهم.
اما وقتی معنی طلب بدهد مخصوص آینده است:(یرحمک االله)خدایت رحمت خواهد کرد، و همچنین است اگر بر سر
آن(سین) یا (سوف) بیاید مثل: (ساکتب و سوف اکتب) خواهم نوشت، و همین گونه است اگر بعد از ادات توقع قرار گیرد
مثل:(قدیبرا المریض) امید است که بیمار شفا یابد ،یا بعد از عوامل نصب و جزم بجز لم ولما درآید مثل:(ارید ان
اکتب)میخواهم بنویسم، و(ان تکتب ما استفتدته تنجح) اگر آنچه استفاده میکنی بنویسی رستگار میشوی.و اگر بعد از
(لم ولما) ی جازمه بیاید معنی ماضی میدهد مثل:(زرتک و لم تکن فی البیت) به دیدنت آمدم اما در خانه نبودی. و
(قطفت الثمرهَ ولما تنضج) میوه را چیدم وحال آن که نرسیده بود.و بعد از (لو) شرطیه نیز غالباً معنی ماضی میدهد
مثل: (لو ینتبهون الی الشرح لاستفادوا) اگر به شرح مطلب توجه کرده بودید استفاده میکردید.
-3 گزی نهی «2»
اعشو شب یعشو شب اعشیشاباً
-4 گزینه

ی «1
شل (فلج گردید) بر عیب دلالت میکند، فعل لازم است اگر: بر غریزهای یا آنچه نزدیک به آنست دلالت کند مانند:
(شجع و حسن) شجاع شد و زیبا شد، یا برهیئت و شکل مانند: (طال و قصر) دراز شد یا کوتاه شد، یا به رنگ مانند:

مجموعه تست زبان
Part A :
Directions. In this part of the test each, item consists of an incomplete sentence. Below
the sentence are four choices, marked «١», «٢», «٣» and «۴». you should find the one
choice which best completes the sentence. mark your choice on the answer sheet.
١- The recent increase in burglaries has the ……… of pushing up house insurance
premiums.
١) influence ٢) effect ٣) reasoning ۴) affect
٢- I adjusted the clock so it would …… on time.
١) run ٢) work ٣) go ۴) move
٣- My parents have ……. to give a big party for the whole family at the weekend.
١) checked ٢) described ٣) provided ۴) arranged
۴- I’ve been very tired at work, so I’m really …… going a way on holiday next week.
١) taking over ٢) looking forward to
٣) running through ۴) coming up with
۵- Some seventy percent of china’s ……… to the U.S. go first to Hong Kong, for
packaging and shipping.
١) exports ٢) experiments
٣) records ۴) reports
۶- Ann agreed to stay behind؛ she was used to ………. late.
١) having worked ٢) have worked
٣) work ۴) working
٧- The ……… of the factory will mean the employment of sixty extra workers.
١) explanation ٢) expenses
٣) expansion ۴) explosion
٨- Please don’t touch my ankle. it’s too……… to move.
١) harmful ٢) fearful

٣) painful ۴) awful

 

پاسخنامه زبان
قسمت A :
-1 گزینهی «2» افزایش اخیر در دزدی ها در افزایش حق بیمهی خانه ها مؤثر بوده است. effect به معنای «اثـــــر،
نتیجه» است. affect در گزینهی چهارم به معنای تأثیر کردن می باشد که فعل است و این مورد نادرست است زیرا
بعد از حرف the جمله نیاز به اسم دارد. influence در گزینـهی اول بـه معنـای «نفـوذ و تـأثیر» مـی باشـد و
reasoning در گزینهی سوم در معنای «استدلال و تعقل» می باشد.
-2 گزینهی «3» معنای عبارت این چنین است: من ساعت را تنظیم کردم، بنابر این سر وقت کار می کند.
فعل go در مورد دستگاه ها و ماشین آلاتی مانند ساعت و ……. استفاده می شود. یعنی آن ساعت به کارش ادامه مـی
دهد. و بنابر این گزینهی « run «1 «دویدن» یگزینه « work «2 «کار کردن» و گزینهی « move «4 «حرکـت
کردن» نادرست می باشند.
-3 گزینهی «4» معنای جمله : خانواده ام ترتیبی داده اند تا مهمانی بزرگی برای همه اقـوام در تعطـیلات پایـان هفتـه
برگزار شود.
کلمهی arrange به معنای «ترتیب دادن، قرار گذاشتن» می باشد و لذا گزینهی « check «1 به معنای «کنتـرل
کردن» ، گزینهی « describe «2 «توصیف کردن» و گزینهی « provide «3 به معنای «فراهم کردن» نادرسـت
. میباشند
-4 گزینهی «2» معنای جمله عبارت است از : من خیلی از کار خسته بودم، بنابراین واقعاً منتظرم تا هفتـه ی آینـده درتعطیلات به تفریح بروم


تعداد صفحات : 152 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود