صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله لباس ایمنی

دانلود مقاله لباس ایمنی

دانلود مقاله لباس ایمنی

پیش گفتار ‏
استاندارد تجهیزات حفاظتی ـ البسه ایمنی ـ نیازمندیهای عمومی که توسط  کمیسیون‌های مربوط تهیه و ‏تدوین شده و در یکصدوچهاردهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی استانداردپوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف  ‏مورخ۳/۳/۱۳۸۲ مورد تائید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و ‏مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران ‏منتشر می‌شود. ‏
برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و ‏خدمات ،استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای ‏اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجدیدنظر کمیسون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد ‏گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. ‏
‏ در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در ‏حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. ‏
منبع و  مأخذی که برای تهیه  این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :‌ ‏

مقدمه
این استاندارد به تنهایی قابلیت کاربرد ندارد و بعنوان استانداردی مرجع به همراه استانداردهای لباس‌های ‏ایمنی ویژه قابل استفاده می‌باشد. ‏

فهرست مندرجات
پیش گفتار ‏ ب
مقدمه ‏ پ
‏۱ هدف و دامنه‌کاربرد ‏۱‏
‏۲ مراجع الزامی ‏۱‏
‏۳ تعاریف و اصطلاحات ‏۲‏
‏۴ ویژگیهای ارگونومی ‏ ‏۳‏
‏۵ فرسایش ‏ ‏۴‏
‏۶ طراحی اندازه ‏ ‏۵‏
‏۷ نشانه گذاری ‏۷‏
‏۸ اطلاعات تولید کننده ‏۹‏
پیوست الف ‏ ‏۱۰‏
پیوست ب ‏ ‏۱۱‏


تعداد صفحات : 15 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود