صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » فلسفه و تاریخ  »  دانلود مقاله انقلاب اسلامی و دستاوردها

دانلود مقاله انقلاب اسلامی و دستاوردها

 

Islamic Revolution8

 

انقلاب اسلامی و دستاوردها

چکیده
انقلاب اسلامی ایران در نوع خود ونیز در مقایسه با دیگر انقلاب های جهان ،از لحاظ تکوین ،حرکت ،روند ونتیجه آن دارای ویژگیهای  کم نظیری بود . وجه مشترک پیدایش همه ی انقلاب ها ، کم و بیش یکسان است .همگی ریشه ی طبقاتی واجتماعی دارند ،هنگامی که ظلم وفساد بی کفایتی انظام حاکم تحمل نا پذیر شد ،توده ها به حرکت در می آیند ، طغیان می کنند ، نمایندگان  سنتی خود را کنار می زنند و مواقعی که برسر را هشان قرار دارد ،درهم می کوبند تا رژیم حاکم را بر اندازد وبه جای آن نظام جدیدی که امیال و خواستهای آنها را تاًًًمین کند ،برپا  سا زد .


کمتر انقلابی که صر فاٌ  معنی یا مینهی باشد . صرف وجود محرو میت های اقتصادی در جامعه ،یا توان روحی وکار ایی آن نیرو ها را تضعیف نماید ویا این که ، آن نیرو ها ، به انقلابیون  پیوند ند . عواملی که انقلاب را شتاب می بخشد ،بیزاری از اشرا فیت  ،، نا سازگاری های اجتماعی واقتصادی وشدت محرو میت های تحمل ناپذیر ، میان آن چه مردم می خوا هند آن چه به دست میآورند ، می باشد .


انقلاب، یک رویداد غیر مترقبه است . در یک انقلاب اصیل ، همهی قشرهای جامعه شرکت دارند . هدف های انقلاب ، در بر گیرنده ی خواست های اکثریت جامعه است : در آغاز ، توده ها با یک برنامه ی از پیش  تعیین شده برای ساختار نظام و جامعه ی جدید ،به عرصه ب انقلاب نمی روند انگیزه توده ها ،در آغاز ،بر اندازی نظام است .نظامی که دیگر قادر به تحمل آن نیستند .رهبران و پیشتازان  انقلاب ،برنامه ی بازسازی جامعه را در نظام آینده تهیه می کنند و پس از تأ یید مردم آن را به اجرا می گذارند  ملت ایران طی یک قرن گذشته دو انقلاب ،یک جنبش و دو کودتا را تجربه کرده است ،انقلاب مشرو طیت سال ۱۲۸۵ ،جنبش  ملی شدن صنعت نفت سال ۳۲-۱۳۲۹

 


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول- چرا انقلاب؟
۱-۱انواع انقلاب
۲-۱چرایی وچگونگی وقوع انقلابی اسلامی
۱-۳ آرمان های انقلاب اسلامی
۱-۴دستاوردهای انقلاب اسلامی
فصل دوم –این قافله ی عمر عجب می گذرد !
۲-۱ زمامداری کارتر
۲-۲ فضای باز سیاسی
۲-۳ دو حادثه ی سرنوشت ساز (باز دید کارتز از ایران / مقاله ی روزنامه ی اطلاعات)
۲-۴ عزیمت امام خمینی به پاریس
۲-۵ شاه باید برود
۲-۶ تلاش برای حفظ شاه
۲-۷ فکر کردن به آن چه فکر  کردنی نیست
۲-۸ تظاهرات حیله دولت نظامی
۲-۹ دولت دکتر شاپور بختیار
۲-۱۰ شورای نیابت سلطنت و خروج شاه
۲-۱۱ بازگشت امام خمینی به ایران
۲-۱۲ فروپاشی رژیم پهلوی / واپسین روزها
۲-۱۳ جلسه ی بعد از ظهر ۲۲ بهمن
۲-۱۴ بیماری مخفی شاه
۲-۱۵ در جستجوی پناهگاه
۲-۱۶ توطئه برای استفاده از حضور شاه در پاناما
۲-۱۷ برقراری تماس با ایران
۲-۱۸ در تدارک عزیمت به مصر
۲-۱۹ در مصر
فصل سوم :واما بعد…
۱-۳ مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در شرایط جنگ و بازسازی
۳-۲ باز سازی اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی
۳-۳ هجوم فرهنگی استکبار و رایاری داخلی اش
۴-۳ انقلاب اسلامی محور تحولات سیاسی دهه ی هفتاد در جهان
۵-۳ استراژی فشار
۳-۶ ماجرای یک فارلین ،عزای بزرگ آمریکا
۳-۷ ماجرای خونین مکه
۳-۸ تعدیل مسکو ونامه ی امام به گور باچف
چه باید کرد ؟
 کتابنامه


تعداد صفحات : 48 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود