صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ
با فرمت pdf که در208 صفحه تهیه شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
فصل اول:متون تخصصی
THE ZAND DYNASTY
THE POWER STRUGGLE IN POST – NADIR IRAN
Scarcely any of the great conquerors of history can have destroyed his life’s
work quite as completely as Nadir Shah did in the months before his death. His
unreasonable exactions and barbarous suppression of the ensuing provincial revolts
spread disaffection to every corner of his realms, and finally brought his own
nephew, all Guli khans, at the head of a rebel army, to the borders of Khurasan
itself.
His short – sighted favoritism towards his new Afghan and Uzbek contingents,
over his long – suffering Iranian officers and men, split his own army irreparably
and was the immediate cause of his assassination.
The morning after this event (11 Jumada II 1160/1 July 1747 new Style), his
heterogeneous army, encamped at Khabushan, rapidly disintegrated.

راس Head ارتش Army
نامتجانس Heterogeneous قتل Assassination
آنی، مستقیم Immediate وحشی Barbarous
غیر قابل جبران Irreparably دلیل Cause
پسر برادر یا خواهر Nephew کاملا” Completely
صاحب منصب، افسر Officer فاتح Conqueror
پس از نادر Post – Nadir قشون، وابسته Contingent
استانی، محلی Provincial مرگ Death
کـــاملا”، تمامـــا”، Quite از بین رفتن DestroY

تشریحی
مجموعه تست
Part A : vocabulary
1)scientists …………. Experiments to study human activities;……………
1) fix 2) set up 3) make 4) perform
2) a lot of athletes from different countries will……..in the competitions.
1) take part 2) lookup 3)put out 4)call up
3) when men live together ……….. against wild animal is easier.
1)freedom 2) protection 3)civilization 4) danger
4)There is a thick layer office on the river . its ………. To go swimming now.
1) impossible 2)impolite 3) inevitable 4) inexpensive
5) trees are useful to us. They give us shade and ………..us with wood and
fruits .
1)award 2)recall 3)disturb 4)provide
6) Some birds can fly by the use of their …… .
1) necks 2) tails 3) wings 4)legs
7) keep all the new vocabulary in your long …… memory
1) part 2) unit 3) term 4)list

پاسخنامه
1- گزینهی«set up «2 به معنای شروع به کار کردن می باشد. و معـانی Make , fix و perform بـه ترتیـب تعمیـد
کردن , درست کردن و انجام دادن است.
2- گزینه ی «1» یعنی ورزشکاران شرکت کردند می باشد. و بقیۀ گزینه ها به ترتیب پیدا کردن , از جـای خـود بیـرون
آوردن و احضار کردن می باشد.
3- گزینهی«2» می باشد یعنی« محافظت در مقابل حیوانات وحشی» danger ، civilization , freedom به ترتیـب
به معنی آزادی ، تمدن و خطر می باشد.
4- گزینهی«impossible « 4 به معنای غیر ممکن است سایر گزینه ها به ترتیب به معنای، بی ادب ، غیرقابل اجتناب
و کم خرج می باشد.
5- گزینهی«4» جواب provide صحیح می باشد. معنی گزینه ها به ترتیب پاداش ، یـادآوری کـردن ، مزاحـت ایجـاد
کردن و فراهم آوردن است.
6- گزینهی« legs ، tails ، necks « 3 به ترتیب به معنای گردن ، دم و پا می باشد.
7- گزینه ی«long – term memory «3 به معنـای حافظـه ی بلندمـدت اسـت و short – term memory بـه معنـای
حافظه کوتاه مدت است پس گزینهی« 3» درست است.

نوع فایل: Pdf
سایز: 1.12Mb
تعداد صفحه:208


تعداد صفحات : 208 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود