صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

Article tourism and its impact on national security.

دانلود تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل ‏موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود ‏که روش موجود کتابخانه ای می باشد.‏
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش ‏پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ‏ارائه گردیده بیان شده است.‏
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است. ‏
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع ‏جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور ‏توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش ‏جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ‏ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.‏
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.‏

 

مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن ‏به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده ‏نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و ‏هدایت شده است.‏
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه ‏دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و ‏اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها ‏سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .‏
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج ‏سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می ‏پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال ‏نهفته            پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه ‏چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده ‏آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ‏ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه ‏کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.‏
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات ‏اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل ‏است.‏
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا ‏و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در ‏این خصوص افزایش توریست و چگونگی  کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.‏

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ‏۱‏
مسأله پژوهشی ‏۳‏
اهمیت مسأله پژوهشی ‏۳‏
اهداف پژوهش ‏۴‏
پرسش های تحقیق ‏۴‏
تعاریف و اصطلاحات ‏۷‏
فصل دوم:‏
بررسی پیشینه پژوهش ‏۱۲‏
فصل سوم:‏
روش پژوهش ‏۱۴‏
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردیو انواع جهانگرد ‏۱۶‏
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور ‏۲۱‏
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور ‏۴۱‏
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست ‏۵۳‏
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن ‏۵۵‏
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست ‏۵۷‏
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور ‏۶۶‏
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی ‏۶۹‏
نتیجه گیری ‏۷۰‏
پیشنهادات ‏۷۱‏
منابع و مآخذ ‏۷۳‏
پیوست ها ‏۷۶


تعداد صفحات : 90 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود