صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

دانلود مقاله برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام + پرسشنامه

مقدمه
مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در کشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس کودکان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است.
بدون تردید خانواده عمده‎ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شکل‎گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در کودکان دارد. در خانواده‎ای که صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد کودک می‎تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یک سو کودک می‎تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشکلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می‎کند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شکل‎گیری بنیادین عزت نفس در کودکان متأثر از فضای کلی خانواده است.

چکیده:
هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت ۲۰۰ نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر کدام ۱۰۰ نفر از بین ۴ مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه ۵۰ نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی‎هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:
الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» ۲۷/۰- است که در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.
ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها ۲۴۵/۰- است که در سطح ۵% معنی‎دار بوده است.
ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها ۵۶/۰- است که در سطح ۱% معنی‎دار بوده است.
د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.
هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.

فهرست مطالب
صفحه
فهرست جداول
چکیده
فصل اول:کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
الف: پیشینه نظری تحقیق
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران
فصل سوم: روش تحقیق
عنوان
صفحه
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه
روش نمونه‎گیری
ابزار اندازه‎گیری
چگونگی گردآوری داده‎ها
روش آماری
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته‌ها
فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها
محدودیت‎های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
فهرست منابع و ضمائم
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه
۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر
۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر
عنوان
صفحه
فهرست منابع
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها
۱- پرسشنامه بدرفتاری فیدل
۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد


تعداد صفحات : 62 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود