صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » روش تحقیق  »  بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران

بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران

دانلود مقاله بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران

چکيده
در پژوهش حاضر که با هدف بررسي تيپ شخصيتي بازيگران گروههاي مختلف تئاتر تدوين شده است يک فرضيه مدنظر بوده است و بر روي نمونه اي در دسترس به حجم 60 نفر از جامعه آماري دانشجويان دانشگاه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز اجراي شده است. جهت سنجش متغيرها از پرسشنامه شخصيت آيزنگ استفاده شده است. هم چنين داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و نتايج بررسي فرضيه حاکي از آن است که بين تيپ شخصيتي (برونگرا- درونگرا) بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر تفاوت معناداري وجود دارد.
در سطح توصيفي از شاخص آماري فراواني، درصد فراواني و فراواني تجمعي و در سطح استنباطي از آزمون خي دو استفاده شده است.

فهرست مطالب
چکيده
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
پرسش هاي پژوهشي
فرضيه هاي پژوهشي
تعريف مفهومي
تعريف عملياتي
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه ي در ارتباط با موضوع شخصيت
تعاريف شخصيت
عوامل موثر در تعيين شخصيت
شکل گيري شخصيت
رشد شخصيت
ابعاد شخصيت
نظريه هاي شخصيت
تيپ شناسي شخصيت ويليام شلدون
تيپ شناسي شخصيت اميل کرچمر
تيپ شناسي شخصيت يونگ
نظريه ريموند بي کتل
نظريه هانس جي آيزنگ
نظريه پنج عامل رابرت مک کري و پل کاستا
نظريه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامين
ديدگاه فطري درمورد صفات شخصيتي
تئاتر چيست
نظريه خاستگاه آييني
نظريه هاي ديگر درباره خاستگاه آييني
تئاتر کلاسيک و شخصيت بازيگران تئتار کلاسيک
تئاتر نئوکلاسيک و شخصيت بازيگران تئاتر نئوکلاسيک
تئاتر مدرنيسم و شخصيت بازيگران تئاتر مدرنيسم
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
آزمون شخصيتي آيزنگ
اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيت آيزنگ
روش اجراي تست آيزنگ
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه
تجزيه و تحليل فرضيات
جدول شاخص هاي آمار توصيفي 2 متغير سبک هاي تئاتر و نوع شخصيت
جدول بررسي فرضيه
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
خلاصه
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
بحث و نتيجه گيري
منابع
ضمايم


تعداد صفحات : 114 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,